Furmaata Waliigalaatiif Hojjechuutu Nageenya Biyyaa fi Lammiilee Mirkaneessa (Ibsa ABO – Gurraandhala 22, 2020)

Furmaata Waliigalaatiif Hojjechuutu Nageenya Biyyaa fi Lammiilee Mirkaneessa
(Ibsa ABO – Gurraandhala 22, 2020)

Ka’umsa dubbii fi ragaaleen biroo dhimma kanaan wal qabatan maal akka tahan beekuu baannus ajjeechaa fi miidhaa biroo guyyaa kaleessaa (Gurraandhala 21, 2020) magaalaa Buraayyuutti raaw’atame kan lubbuun Komiishiner Sololmoon Taaddasee itti galaafatame ni balaaleffanna. Lubbuu badee fi miidhaa qaamaa dhaqqabeen kanneen miidhamaniif gadda nutti dhagahame ibsachaa maatii miidhamtootaafis obsaa fi jajjabina hawwina.

Namoota ykn. qaamota murtaawan irratti qiyyaafachuudhaan haleellaan akkasiis tahe dhiibbaan bifa kamiinuu gaggeeffamu rakkoo biyya kanaa daran babal’isa malee furmaata waaraa ni argamsiisa jennees hin amannu. Rakkina siyaasaa fi nageenyaa guutuu biyyattii keessatti bifa gara garaatiin mul’atutti furmaata nagaa fi waaraa barbaaduuf Mootummaan gaafatamaa fi gahee ol’aanaa qaba. Humnootni siyaasaa biyya kanaa hundis kana keessatti gahee isaanii bahachuun dirqama. Ummanti bal’aanis rakkoon akka Ummataattis tahe akka biyyaatti harkaa nu qabu kana keessatti mala furmaataa fi maddeen rakkinichaa wanneen tahan addaan baasee akkaataa rakkinootni jiran furmaata waaraa itti argatan irratti tumsa gama isaa gochuuf dammaqinaan sossohuun barbaachisaa dha jennee amanna.

Waan taheef haala itti rakkinni siyaasaa fi nageenyaa yeroo ammaa duumessaa yaaddoo guddaa biyya kana irratti uwwisee jiru kun furmaata waaraa argachuu danda’u irratti hundumtuu dirqamaa fi gaafatama isaa hafuura itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan akka bahatu Addi Bilisummaa Oromoo cimsee gaafata. Hundaa olitti ammoo Mootummaan bilisummaa fi nageenyi lammiilee kan itti mirkanaawuu danda’u furmaatni waliigalaa haala itti argamu uumuudhaaf itti gaafatama seenaa kan akka mootummaatti ofitti fudhate bahachuun murteessaa tahuu gadi jabeessinee yaadachiisna.

Injifannoo Ummata Bal’aaf !

Adda Bilisummaa Oromoo
Gurraandhala 22, 2020


Daa’ima waggaa 3 Shiftaa jedhanii hidhan!

“Kunis jira!!!
Mucaan umrii 3 shiftaa shaneeti jed hamee hidhame.
Wallagga Lixaa Ona Aayiraa Ganda Hoomii Suchii irraa Abbaa Warraa fi Haadha Warraa daa’ima waggaa 3 waliin hidhaman.
Qabbannaa Dabalaa, haadha warraa isaa Ibsee Bulchaa fi daa’ima isaanii kan waggaa 3 Dawoo (Bareechaa) Qabbannaa Dabalaa RIB fi miliishaa gandaan halkan mana jireenyaa isaanii keessaa ukkamfamanii waajjira poolisii magaalaa Boodawootti hidhaman. Kan nama dhibu daa’ima kana bakka inni rafuu huccuu irraa fuudhanii rifeensi isaa gurguddaa ta’uu gaafa argan, Shiftaa Shanee jalattii guddifachaa jirta mitii? Fudhuu bayi waliin hidhamtaa jedhanii maatii waliin hidhamuutu barame.”


ዶክተር አብይን ማን በምርጫው እንደ ሚያሸንፍ እናሳያለን ብየዋለሁ!” -ዶ/ር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል


Hojii gadi bu’aa… Gowwaan namaa Moottuummaa jedhanii himachuuf nama saalfachiisu.