FULBAANA 30 BOODA MOOTUMMAA KANAAF SA’AAN TAKKALLEE HAYYAMAMUUFII HIN QABU !

# FULBAANA 30 BOODA MOOTUMMAA
KANAAF SA’AAN TAKKALLEE
HAYYAMAMUUFII HIN QABU !

(By Bekele Gerba)

Haala yeroorratti ibsa har’a Muummichi Ministeeraa Mana maree irratti dhiheessan hordofeen jira. Ibsa isaaniirraa adda durummaan kanan eege waa’ee naga-dhabiinsa, ajjeechaa, reebicha, gudeeddaa, saamiinsaa fi buqqa’insa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee hiika kennu jedheetani.

Walga’icha irratti bakka-bu’oonni naannolee adda addarraa dhufan waa’ee uummata isaanii gaaffilee kaasanii jiru. Fakkeenyaaf, kanneen Tigiraay irraa dhufan daandiin waggoota lamaaf irraa cituu isaa, turistoonni Tigiraayiin akka hin deemne dhorkamuu isaanii, pirojektoonni jalqabaman hin xumuramin hafuu isaanii, miidiyaan mootummaa duula jibbiinsaa uummata irratti gaggeessaa jiraachuu isaanii cimsanii kaasaniiru. Kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufanis waa’ee barattoota dubaraa yuniversitii Dambi Doolloo irraa osoo galanii butaman jedhamanii kulkulfatanii kaasanii jiru.

Oromiyaa keessatti lammiiwwan mormi irraa muramee bineensaaf kennamaa osoo jiranii, iji keessaa bahee qaamni irraa muramee ajjeefamaa osoo jiranii, haadholiin ilmaan irraa galaafatamaa osoo jiranii, obbolaan boolla takkatti awwaalamaa osoo jiranii, midhaani fi manneen jireenyaa qonnaan bultootaa guyyaa safaa qaama mootummaan osoo gubataa jiranii, walumaagalatti gochi diinummaa osoo raawwachaa jiruu bakka-bu’aan gaaffii kaase takkallee hin jiru.

Egaa “bakka-bu’oota” akkanaati aangoorra akka turaniif heera fooyyessuu kan barbaadan. Oromoon silayyuu bakka- bu’aa hin qabu ; Fulbaana 30 booda ammoo guyyaa tokkoof osoo hin taane, daqiiqaa takkaaf heeraan ala akka itti fufaniif haayyamamuufii hin qabu.


#Ani_Eennuun_Himadha?

Maqaa keennaan daldalaa
Mataa keenna cabsitu
Bu’aa dhuunfaa tikfachuuf
Haqa walii dabsitu
Dinnilleen kana beekaaf
Uleen dhaanee nu darara
Boqoo walii cabsitu
Booddeen keessan nu marara

Isin aangoo hegereef
Sagalee walii hirtu
Kiyya kan kee ni caalaan
Kutaaf gandaan wal cirtu
Ofii dhamaatan malee
Filannumtuu hin jirtu

Tumamaa jirra kunoo
Maqaa keessan qabannee
Dhumachaa jirra kunoo
Hiree bundaa hanqannee
Isiin aangoo qabachuuf
Tokko cabsaa tokko kaaftu
Adda fiiguun wal diddiiguun
Saba bilisa hin baaftu.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.


#Si_Buqqaasuudha_Qabna

Handhuura dachii kootii
Lafa lafeen itti cabe
Siidaa bineensaa baattee
Goonni siidaa itti dhabe
Hamma cabsee si darbutti
Si hin dhiisu tole jedhee
Dirqiin irreen dhaaban malee
Hin ijaarre sabni fedhee

Abbaan fedhe si eeguuyyuu
Ni diiggamta gaafa takka
Gabroonfataaf siidaa dhaabuun
Seera malee duraa yakka
Tole jedhee hin fudhannee
Yartutuu baatee fide
Har’a kalee seetu malee
Oromoon qaata dide.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.


“Nobody asks themselves, ‘Am I the white moderate?’… Everybody now is pro King, and not racist, but nobody’s reading King now for how to be anti-racist.”

Journalist Vann R. Newkirk II on Dr. Martin Luther King Jr.’s legacy.

The Daily Show