FONQOLCHA ABO ILAALCHISEE MAALTU TA’AA JIRA?

FONQOLCHA ABOILAALCHISEE MAALTU TA’AA JIRA?


Odeeffannoo

Araarsoo Biqilaa Itti aanaan hayyu duree ABO ibsa Hegeree News Network irratti bilbilaan laateen wal gahiin har’aa walgahii Gumiin Shanee walii galee taasiseedhaa jedhe.
– Mootummaas eyyemsiisnee jirra
– Hayyu dureen ABO jaala Daawud Ibsaas waan kana quba qabu.qaamaan wal arguu hin dandeenye bilbilaan mari’annee irratti walii galleerraa.
Kuni ejjannoo keenyya maraati.

Dabalataanis Hayyu Dureen yoo callise nuti itti aantonni fala wayii faluu qabna.kuni dirqama keenya.hayyoonni keenya hidhamaa jiru.miseensonni keenyya reebamaa jiru.
Abdii Raggaasaa fa’a eessa akka jiranuu hin beeknu.Hoggantoonni dhaabaa ol aanon hidhamanii harki caalu mana hidhaa jiru.kanaaf callisnee ilaaluu hin qabnu jennee waan gochuu qabnurratti hammi jirru wal waamnee marii goone.

– Waardiyyoonni keenya ugguraman hin jiran.humni mootummaa federaalaa nurraa fagaatee dhaabbatee eegaa ture.
Walgahii kana eyyeemsiisuun dirqama waan ta’eef mootummaan raayyaa nutti ergee akka eegan taasise. Boru ibsa kan baasnu ta’a.ammatti ibsa hin baasne
Hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo akka manaa hin baane ugguramuunsaa beekamaadha.isaan ugguraman jennee nutis ugguramnee taa’uu hin qabnu.qaama nu dhagahutti iyyachuu qabna.malee kaayyoon keenya Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoorraa adda ta’ee miti. ABO n hirame caccabe hololli jedhu duris ture ammas jira.nuti kaayyoo keenya beeknaa jechuun dubbate.
Ibsa boru bahu immoo kan walumaan ilaallu ta’a.

Miidhaksaa Abbishuu