Finfinneen Gubachaa Bulte!

Finfinneen Gubachaa Bulte!

Kaleessa galgala magaalli Finfinnee balaa abiddaa hamaa fi saamicha keessa bulte. Balaan abiddaa kun geddu gala gabaa lama irratti kan raawwate yoo tahu isaanis Kolfee “Axanaa Taraa” fi Gululalee “Iffooyitaa” bakka jedhaman irratti.
Balaa kanaan qabeenyi miliyoonota hedduutti tilmaamu kan bade yoo tahu saamichi guddaanis raawwatamuun beekamee jira.
 
Keessattuu, halkan tokkotti balaan abiddaa hagana gahu raawwachuu fi saamichi hammaachuun Bulchiinsa Magaalattii rifaatuu guddaa keessa buuseera. Dhimmichis balaa akka tasaa otoo hin tahin kaayyoo siyaasaa ofduuba qaba jechuun qorannoo bal’aa geggeessuuf dhama’aa jiran.
Yeroo ammaa sababaa hoji dhabdummaa fi qaala’iinsa jireenyaatiin magaala Finfinnee keessatti haalli nageenyaa yaachisaa fi Sochiin diinagdee guddaa dadhabaa dhufuun beekamaa dha.

1 Comment

  1. most erittreans are in abroad but their land is still poor and their ppl back home look hunger stricken and illterate.

Comments are closed.