FINFINNEE OROMIYAA JALATTI MOO, OROMIYAA FINFINNEE JALATTI?

FINFINNEE OROMIYAA JALATTI MOO, OROMIYAA FINFINNEE JALATTI?

Ummanni Oromoo, Finfinneen bulchiinsa MNO jalatti nuuf haa deebitu jedhe moo, Oromiyaan bulchiinsa Finfinnee jala nuuf haa galtu jedhee qabsaa’aa ture/jira? Nama dhibaam!

Jarana, keenya faalluma adeemti fakkaata; dubbiin kondominiyemi Koyyee-Faccee, kan waggaa darbe carraan itti bu’ee mormii guutuu Oromiyaatti taasifameen akka hafu ta’ee ture, amma abbaa carraaf dabarfamee kennamuuf akka jiru gabaafamaa jira. Bilxiginnaan Oromoof hin fayyaddu yoo jennu ragaa qabatamaa waliini.
..
Ilaalii hubadhu, dhimmi babal’ina finfinnee kun dhimma kondo qofa miti; ajandaalee dhokatoo heddu qaba. jalqabumarraa, lafa guute keessaa, magaala Finfinneerraa km 20 gara alaatti bahanii (Oromiyaa keessa seenanii), sanuu beenyaa gahaa tokko malee qotee bultoota lafasaanirraa buqqisanii ari’anii, namoota biroo irratti jiraachisuuf yaalun mataansaa yaada fayyummaa qabuu miti–akka yakka duguuggaa sanyiitti (yoo xinnaatemmoo akka demografi ummataa jijjiirutti) ilaalamuu qaba; ammoo, yakka gudhaadhasi. Gosti Oromoo akka Eekkafi Galaan kan sirna duriin Finfinnee keessa dhabamsiifaman haaluma kanaan ture.

Inni lammataa, akkuma kana dura Dr.Milkeessam dubbatan, galmi projektii kanaa, Finfinnee fuudhanii daangaa Naannoo Amaaraa waliin walitti fiduudhaan, gaaffii abbaa qabeenyummaa Finfinnee Oromoon kaasaa jiru sakaallaa biraa itti fiduuf waan itti yaaddamee hojjetameedha.

Kan biraa, wayta Oromoon “Finfinneen Oromiyaa jala galuu qabdi” jedhee qabsaa’aa jirutti, faallaasaa, Oromiyaanuu Finfinnee jala akka taatu hojjetamaa jira fakkaata. Kanaa miti yoo ta’e, bu’uura seeraa kamiin Bulchiinsi Finfinnee daangaa Oromiyaa keessa seenee, Oromoota buqqisuudhaan namoota bulchiinsa isaa jala jiran kan fidee itti qubsiisu? Raajii
..
Kanumaan wal qabatee: dhimmi daangaa Finfinneefi Oromiyaa sararuu maalirra ga’amee dhaabbate? Moo akkuman gubbaatti kaase, Oromiyaa guutuu Finfinnee jala galchaniiru? Utuu gaaffileen jajjaboon akkasii hin deebi’in tarkaanfii akkanaatti galuun hoo ummata tuffatuu mitii? Tuffii guddaa
Uggum.

Sisay Yaamii


Breaking News Hiiriri mormii #Daniel_Kibrat magala Finfinneeti Jalqabee jira


This was my stand from the beginning & continues until Oromo achieve freedom.
========
“Today’s Ethiopian Parliament meeting and debate shows nothing but the beginning of the end. In very direction the Dr.Abiy is in trap. First he did it by himself in believe that he knows everything and his medemer is the only way forward. Now when every body start to hate Medemer and proposing all sort of idea he started to clam everybody. He is proposing handpicked priests and anybody in his circle.
The people and some concerned citizens are saying no and this no will lead to protest and the demise of Abiy himself.
We say this because we hate Dr. Abiy but the truth is self-evident. With in six months we will be on stage of “Make or break”.” Via Teferi Nigussie Tafa


#Buraayyuu (Inbox)

“Kun jiraattota Magaalaa Buraayyuu Waajjira humna Ibsaa biratti garmalee rakkachaa jiraniidha. Anisachkeessattin argama. Keessattuu ji’a kana magaalattii kanakeessaatti (monthly bill payment) kaffaltii ji’aa humnaa ol jechuun fakkeenyaaf mana jireenyaa dhuunfaa tokkotti bill Kuma dhiba 125, kuma 90,000, kuma 60,000f kanakana fakkatu uummatatti fe’anii uummanni kun hiriira ba’uuf qophiirra waanjiru fakkaata. Iddoon kaan nagaadha. Addatti garuu waan isaan naannatti kana rakkisaa jiraniif ifaa miti. Mootumman amma jiru kun rakkina uummataaf qaala’insa jireenyaa daran hammeesse malee waan fure hinqabu. Abiy Ahimed nafxanyichi aangoo gad dhiisuu qaba!!”


#Jaal_Abdii_Raggaasaa
Yaadannoo bara haaraa 2016 irraa kan fudhatame

ESAT እሳት ነው ይበላናል አያስፈልገንም እናመሰግናለን ኤጄቶ #Sidama


Dhimma coronavirus kana waliin wal qabatee akka gaafiitti kan ka’aa jiru, ”qarshiin vaayrasii kana ni daddabarsaa?” kan jedhu.

Kana ilaalchisee Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) akka jedhetti qarshiin waan harka tokko irraa harka birootti yeroo yeroon dabru waan ta’eef, baakteeriyaas ta’ee vaayrasii fuudhuu danda’a. Qarshiin vaayrasicha fuudhe taanaan ammoo vaayrasichi qarshii irra guyyaatoof turuu danda’a. Sababa kanaaf, erga qarshii/saamtima tokko harkatti qabattanii booda harka dhiqachuun baay’ee barbaachisaa ta’uu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) gorsa laatee jira.

Gabaabumatti yeroo hunda saamunaan harka dhiqachuun tooftaa guddicha dhibee kana ofirraa ittisaniin ta’uutu himama.