Finfinnee! Guyyaa kana Uummanni Oromoo Finfinneef naannoo Ishee jiraattan marti irraa hin hafiina!!

Finfinnee! Guyyaa kana Uummanni Oromoo Finfinneef naannoo Ishee jiraattan marti irraa hin hafiina!!

Osoo dubbannuu fagoo irraas dhufanii hirmaachuuf qophiitti jiru galmi sun maqaan jijjiiramuu qaba natti fakkaata.
Galmi “ GALMA 🌳 ODAA” ti. Seeraanis heeraanis Oromootu maqaa moggaasa malee Miniliktu nuuf moggaasa miti, handhuura Oromiyaati.

Ittafaa Oro

Eebba hoggaa tokkoffaa ijaarama GLONA Oromia Media Network akkasiin gabaase.


” Korma Biifaa fi Goobaa Ta’i ! Moonatti Deebi’i”
Matatii fi Digimtii Daniel Kibret Si keessaa haa baasu ! Jaalala Duraanii Siif Haa Deebisu 

Haa qabattu ! santu toltu’u !

Sirni Gadaa Gorsee, Barsiisee fi eebbisee deeffata .

Kan kanarraa hafe Paartiileen Imaammataa fi Kaayoo Isaaniitiin Filannoof Haa Dhiyaatan. Arrabni Ceeraa Fokkuudha. Seeraanis nama gaafachiisa .

Ilaalaa fakkessituu?? Bandira Minilikkii!!

ደላላ ስትሆን ከተግባር ይልቅ በማስመሰል ህዝብን ማጭበርበር ዋነኛ ሥራህ ይሆናል

Ici…Muu…Ihi’ii…
.
Sagantaa siyaasaa namooti sun geggeessan otuu hin taane, kan wal bira qaban namoota sana wal bira qabanii miira gadi aantummaan guutamanii jiru. Waan Dr.Abiy godhu hunda Jawweenis ni danda’a kana jedhanii wal fakkeessuuf rakkachaa oolu. Yoon maal godhen girrisa kana mana leenjii yaadaa galchaa laata? Kanan barnoota Taajjabbii ‘Online’ waggaa shaniitiin hindandeenye, dhagaa shantamaan utuun mataa keessa reebeeyyuu waan danda’amu miti


Tigray Peoples Liberation Front (#TPLF) passed a final decision to legally separate from #EPRDF.

TPLF said its relations with the federal government should be based on the rule of law and cautioned against any activities outside of such framework.

It also said it expects a division of assets from EPRDF based on legal grounds.

TPLF expressed its desire to work with other similar parties.