REMOVE THE FEDERAL GOVERNMENT FROM FINFINNEE; RELOCATE THE CAPITAL

REMOVE THE FEDERAL GOVERNMENT FROM FINFINNEE; RELOCATE THE CAPITAL


This is just a reminder to those who have no sense of awareness about where they stand, on whose land they are standing to dispossess and displace the Oromo further…

FINFINNEE was, is, and forever shall be an Oromo land. (And Hawasa was, is, and forever shall be a Sidama land.)

I had proposed before (as early as 2014) that the only proper way to overcome the problem of mass eviction, dispossession, and displacement–and the only effective way to address the Oromo demand for ownership of their land (the question of abbaa biyyummaa)–is by relocating the Federal Government.

We all know that Finfinnee is not a Federal Capital Territory or a Federal district. In fact, there is no designated Federal territory/district in Ethiopia.

And we all know that the choice of capital city for the Ethiopian Federation has never been properly discussed, negotiated, and agreed upon.

It was the garrison seat of the imperial government that morphed into a Federal capital city completely unaware of the changing political dispensation–also betraying the continued imperial-colonial nature of the Ethiopian polity despite the facade of Federal restructuring on the surface.

Now is the time to rethink the empire and to work towards removing the Federal Government from Finfinnee and to start a country-wide negotiation, in good faith, about a suitable seat for the Federal Government. Options are:

1. Building a new city at a new site agreed upon by all groups;

2. Relocating the Federal Government to another city of choice;

3. Letting the Federal Government rove from one State to another every 5 or 10 years;

4. Dispersing the seats of the major branches of Government (the Legislature, the Executive along with the army and the civil service, and the Judiciary, etc) and have them operate from various seats.

This rethinking of the seat of the Federal Government will also help initiate a deeper conversation about foundational issues–and the undergirding inaugural violence–of the polity. Hopefully, these conversations will contribute to the transformation of the polity and the state-society relationship for good.

Anything less is a perpetuation of the imperial-colonial project of dispossessing the Oromo and and cleansing them of their own city. Anything less is a re-enactment of the original violence meted out on the Oromo in the city since 1810.

These vulgar attempts, today, by the robbers and their legatees to dress the city in the imperial flag should be resisted and repudiated by every living Oromo soul.

I am sure the Qeerroo is watching! I am sure they will respond sooner or later.

#Jaanjoftuu_goda_keessaa_nuyiin_baatee_nutti_roorristuuf


#BISHOOFTUU
“dhugaan jiru kanaa hubadhaa. “Magaalaan bishooftuu bara baraan rakkoo madaa ishii hooquun babal’isu malee kan rakkoo ishee furee fi furuuf yaade tokkollee hin jiru.garuu namoonni baratanii rakkoo bishooftuu qpfaa mitii biyyaatuu furuu danda’an allasumas digiriidhaan eebbifaman kumaatamaan lakkaa’aman kan keessatti argamuudha.bulchiinsi dhufaa darbaanis akka sa’aa ishee elmuun irraa godaanuun alatti faayidaa takka hawaasa m/bishooftuutiif hin buusne.

Qeerroon garuu rakkoo mataa isaa irraa ka’uun rakkoo akka magaalatti jiru bifa tasgabbii qabuun qaama dhimmi ilaallatu wajjin furuuf humna nama barateetiin gurmaa’ee waan dura dhaabbateef maqaan hin taane itti laaqamuu hin qabu.namoonni quuqama bishooftuu qabdan rakkoon kan furamu post gochuu Caalaa waliin mari’atanii deemuun waan danda’amuuf ilaaf ilaameedhaan wal meelchuun mariidhaan deemuun gaarii natti fakkaata.
-Maqaa qeerrotiin kan fudhame torbee sadiin dura AFRIKAA HIBRAT kan jedhamu hoteela daandii sarkilii gara hora harsadii deemu gubbaadhaa fudhatame sana eenyutu akkamitti kenname Gandi inni jala jiru mataan isaa eenyu akka kenne hin beeknu jedhee jira maaf callistu ?

daandii hoteela hiirnaa irraa gara daandii barsiisotaatti deemu hadiidaa gubaa kan namoota dhuunfaaf kenname seera ala ta’uu beektuu?
-Teelee fuullee kan hadiidarraan lafa bulchiinsi magaalaa gurgurate kaafteeriyaa laayifii cinaa ozon dhaqaa ilalaa is a hoo beektuu? Qeerroo m/bishooftuu maaf callisee akka waan bishaan fudhatee deemee? Fi kkf . Kuni muraasa.
#mootummaan naannoo oromiyaa immoo magaalota akka bishooftuu haromsa gadi fagoo taasisuu qaba.hooggantoonni bishooftuu haaromsa jechuun kaabinee kaasuu osoo hin taane ilaalcha jijjiirrachu qofaadhaa jechaa jiru.sun sirrii ta’uu danda’a garuu kan hates kan nama ajjeeses seeraan gaafatamuu osoo qabuu ittuu aangoo guddaa kennaafii jiru.fkn gandarraa gara mana qopheessaa, -Imx irraa gara waajjira konistiraakshinii fi kkf. kanaafuu MNO kana hubachuudhaan dhaloota qubee fi humna nama baratee fayyadamuuqabu. nuuf dabarsi.”

Via: Tsegaye Ararssa