Finfinnee: A city is more than a place. It is a space of political action. And the people have a right to this space.

Finfinnee: A city is more than a place. It is a space of political action. And the people have a right to this space.
#Finfinnee_RalliesΒ #Qeerroo_Rules

“Dachee Finfinnee qofa osoo hintaane samiin isheetu kan Oromiyaati. Daangaa isheetti bal’achuu mitii isa irra jirtan kanaayyuu gara samiitti ol ijaaruf Oromiyaa gaafachuu qabdu”
Hasan Alii, Perezidaantii Oromiyaa kan jalqabaa


#DuringΒ census 2007 Addis Abeba admn. had no rural kebeles or population.
#BaraΒ lakkoofsa ummataa 1999, magaalli Finfinnee ganda/ummata baadiyyaa tokkolee hin qabdu.
#α‰ 1999Β α‹¨αˆ…α‹α‰₯αŠ“ ቀቡ α‰†αŒ αˆ« α‹ˆα‰…α‰΅ α‹¨αŠ α‹²αˆ΅ αŠ α‰ α‰£ αŠ¨α‰°αˆ› αŠ αˆ΅α‰°α‹³α‹°αˆ­ αŠ αŠ•α‹΅αˆ α‹¨αŒˆαŒ αˆ­ α‰€α‰ αˆŒαŠ“ αŠα‹‹αˆͺ αŠ αˆαŠα‰ αˆ¨α‹αˆα’Β 
Currently, the city has 23 rural kebeles grabbed from Oromia???
Arraan kan ganda baadiyyaa 23 eessaa fiddee ofitti dabalate?
αŠ αˆαŠ• 23 α‹¨αŒˆαŒ αˆ­ α‰€α‰ αˆŒα‹Žα‰½ αŠ¨α‹¬α‰΅ አመጣ?”

Yaa ilmaa sabaa sabbona maqaan kee gammachuu.
ergaan wa’ee kee dhagenye dadhabnee imimman keenya qabachuu.
Ni aadna,ni winxirfana beekuf bakka buute gammachuu.
hunduu akkas tanee malee hin dandenyee si argachuu.
naan dhagahee yoo jedhaan wa’ee kee akkas…
Gammachuun namaa bareeda hojjan dheera
rifeensi isaa akka leenca fuulasara gaheera
nyaate dhugee hin beeku hamma liilmo gaheera
Daare uffatee hin beeku akka marataa taheera
eyyeen gammeen sabbonuuman maraate
Amarinyaa osoo dhagahuu dubbachuu lagaate
osoo akka reebamu beeku A.oromoo dubbachu filaate
dubadhuu gammee ati namaa jiruu moo namaa seena
erga baate akka hin deebine beekna
Si nyaachisaan moo bineensa bosoona?
Duutus jiraatus ni taate fakkenya obboloota keenya.
Ati tokko miti bar fakkenya namaa baay’e seenan isaani kan akka kee ta’efis naan iyyee
osoo namuu isaan hin argiin ta’aan biyyee
gootumma gamme oromoof ta’uu ni beekna
yoo jiraates nuf taata oromummaf fakkenya
duutus ni taata golgaa galmee seena (x2)

~by Milkesa Mosisa


#CIROO_isinΒ duruu seenaa dalagdu.β€œMaallaqni kun Miliyeena 40 ar’a Cirotti qabame ja’an. Tana duraas Keellaa Bordoddee irratti qabame dheengaddaas Asabooti qabame. Hundi Mootummaaf gale. Maallaqni Kun kan Ummata Harargee Lafarraa Xuruursuuf ittiin hojjatamaa jiruudha. Tanaaf Maallaqni Kun Mootummaaf ja’amee kennamuu osoo hin taane Deebisee Ummata keenya hirphuu qaba!”

Fiqaaduu Shuummataa

 

1 Comment

 1. Motumman OPDO/ODP otoo turee hinbulin waa’ee Finfinnee irratti ejjannoo isaa hojiin agarsisuu qaba. Arrraba Fardaan Oromoo arraabuun yeron ishii dhumee jira. Yoo gurraa qabaattee fi qalbii qabattee ODP dhagahi. Yoo xiqqaatte murtiiwaan asiin gaditti tarrefaman kana Mootumman Abiy Ahmed fudhachuu qaba.

  1. Daangaa magalaa Finfinnee kan bara 27 duratti murtessuu. Lafa waggotti 27 asitti Qotee Bulaa Oromoo lafarraa duguuganii babalifaman hunda bulchinsa MNO jalatti galchuu. Kuni tarkaffii isa calqabati. Kana gochuun fayidaa heddu qaba.
  a) Daangaan magaalaa Finfinnee beekamee murtii xumuuraa argata
  b) Qaabeenya Lafa Qoteebulaa Oromoo irratti ijaarrame hunda iraa Galii (Property Tax, Payroll Tax, Income Tax, Residency Tax) fi kkf Motummaan nannoo Oromia galii argata. Galiin kun immoo galii dhaabataa dha. Galii kana kan funaanu, dhibbantaa iraa meeqa akka Qaraxa abbaan qabeenyaa kafalu (Tax rate) kan murtessu motummaa Oromia ta’a.

  b) Jirattooni naanoo kanaa seenraa motummaa Nanoo Oromiatti bulu. Sagaleen isaan yeroo filannoo kennan sagalee hummata Oromia ta’e fudhatama. kana gochuun halaagaa tuta ta’ee jiru humna isanii addaan facaasa. Jecha ‘Jerrymandering” jedhamuu beektuu? yo hinbeekne ta’e baradha! Diina irraa ittin aanun hindanda’amaati.

  Hummanii Oromoo naanno Finfinnee irra buqa’e deebiee dhaabachuu Qaba. Yakkii Oromoo gosa Gullallee irratti wagaa 150 ol hojjatamaa ture dhaabbachuu qaba. Hummanni kuni gargaarsa motummaa naanoo Oromiatin deebi’ee ijaaramuu qaba. Jireenyi isaani fooyyaa’ee abdii horachuu qabu. Galiin motommaan nannoo Oromia magaalotii (sub cities) naannoo Oromia jalatti idaman iraa argamu, hummata asiin dura lafa isaa iraa buqifameef “Thrust Fund” uumammee ittin jireenya isanii dhaabuu qabu. Kana qofa otoo hintaanee, hummannii Oromoo lafa isaatiraa buqa’aa ture bara deera, qor-qalbiin isanituu heddu wanta miidhameef, heddun isanii mattiin gar-gar bittinaa’ee wanata turef fi jiruuf, “Rehabilitation” isaan feesisa. They have been through constant traumatic experience for so many years, they need help and they need it now!.

  OPDO/ODP dubbiin asin olitti tuqe kuni, qoramaata isinif ta’a. Oromof daabachuu fi sagaagalumaa hojachaa jiraachuu kessan kessaa wanata tokkotuu ifa baha. Yoo tarkanfii asiin olii kana fudhattan garuu dhuguma Of-arromsuuf fedhii qabdu, hummatta Oromotti araaramfufis karaa isinif bana. Waa’ee hariiroo magaalaa finfinnee (“Finfinee Proper”) fi Oromia yero biraa walitti deebina.

Comments are closed.