Filannoo Itoophiyaa 2021: Finfinnee bakka bu’uun paarlaamaaf kan filataman eenyu fa’i?

Filannoo Itoophiyaa 2021: Finfinnee bakka bu’uun paarlaamaaf kan filataman eenyu fa’i?

(Gubbaa bitaarraa) Dr Injinar Silashii Baqqalaa, Dr Liyaa Taaddasaa, Amb. Diinaa Muftii, Daaqon Daani’eel Kibrat, Daagimaawiiti Mogas, Zaadiig Abrahaa, Dr Yinaagar Dasee, Pirof. Hiiruut W/Maariyaam, Diilaamoo Atoree

(bbc)—Filannoo baranaatiin Paartiin Badhaadhinaa teessuma Paarlaamaa 436 keessaa 410 kan mo’ate yoo ta’u, kanaanis teessuma waggoota shanan ittaanuuf mootummaa hundeessuu dandeessisu argateera.

Baroota dheeraaf jidduugala siyaasaa kan taate Magaalaa Finfinnee keessatti paartileen siyaasaa hedduun haala magaalattii irratti xiyyeeffateen imaammata qopheeffachuun socho’aa turan.

Filannoo baranaatinis xiyyeeffannoon kennameefi kan turte magaalaa Finfinnee keessatti, namoota 1,819,343 filachuuf galmaa’an keessaa kanneen %99 ta’an bahuun sagalee kennaniiru.

Magaalaan Finfinnee paarlaamaaf teessuma 23 kan qabdu yoo ta’u, paartiin biyya bulchu Badhaadhinni teessoo 22 yoo mo’atu, tokko dorgomaa dhunfaa kan ta’e Daaqoon Daani’eel Kibrat injifateera.

Ofii waggoota ittaanaan shaniif namoonni Magaalaa Finfinnee Paarlaamaatti bakka bu’an eenyu fa’i?

 • Naannoo filannoo 1 – Pirofesar Iyyaasuu Eliyaas
 • Naannoo filannoo 2 – BirhaanaMasqal Xannaa
 • Naannoo filannoo 3 – Ministira Fayyaa Dr Liyaa Taddasaa
 • Naannoo filannoo 4 – Muluu Yirgaa
 • Naannoo filannoo 5 – Yaasimii Wahibii
 • Naannoo filannoo 6 – Dr Wandimmuu Takilee
 • Naannoo filannoo 7 – Dhimma hidha guddichaa irratti kan ejjannoo Itoophiyaa afaan Arabaatiin calaqqisiisuun beekamu Mahaammad Kamaal Alii al-Aruusii
 • Naannoo filannoo 8 – Ministira Geejibaa Daagmaawiit Mogas
 • Naannoo filannoo 10 – Dr Beetelihem Laaqawu
 • Naannoo filannoo 11 – Prof. Hiiruut W/Maariyaam
 • Naannoo filannoo 12 fi 13 – Dr Sintaayyoo W/Mikaa’eel
 • Naannoo filannoo 15 – Hiywoot Moosiisaa
 • Naannoo filannoo 16 – Sahaarilaa Abdulaahii
 • Naannoo filannoo 17 – Ministira Bishaan, Jallisiifi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaa
 • Naannoo filannoo 18 – Zaadiig Abrahaa
 • Naannoo filannoo 19 – Dr Tigisti Wuhiib
 • Naannoo filannoo 20 – Dubbii Himaa Ministeera Haajaa Alaa Amb. Diinaa Muftii
 • Naannoo filannoo 21 fi 22 – Bulchaa Baankii Biyyaaleessaa Dr Yinnaagar Dassee
 • Naannoo filannoo 23 – Daarektara Ejansii Madaalliifi Qormaatawwan Biyyaaleessaa Dilaamoo Atooree
 • Naannoo filannoo 24 – Dr Kayiiraddiin Tazarraa
 • Naannoo filannoo 25 – Dr Toofiiq Abdullaahii
 • Naannoo filannoo 26 – Indaalkaachaw Leelliisaa
 • Naannoo filannoo 28 – Dorgomaa dhuunfaa Daaqoon Daani’eel Kibirat

Manneen mana maree naannichaa wayita ilaalamus, paartiin Badhaadhiinaa teessuuma mana maree magaalaa Finfinnee 138 hunda injifateera.

abxiiwwan Filannoo 2021 muraasa:

 • Namoota 37,408,600 filachuuf galmaa’an keessaa 20,317,472 dhiiraafi 17,091,128 ammoo dubartoota turan.
 • Paartileen 47 kaadhimamtoota 8,209 kan dhiyeeffatan yoo ta’u, dorgomtoonni dhunfaa 125 galmaa’aniiru.
 • Naannolee filannoo 634 fi buufataalee filannoo 49,407
 • Raawwachiiftoota filannoo 52,700 keessaa buufataalee filannoo hundatti raawwachiftoota 5 fi ogeessa to’annoo Covid 1 ture.
 • Filannoo Waxabajjii 21, 2021 gaggeeffameen teessuma paarlaamaa 445f sagaleen kennameera.
 • Fulbaana 6, 2021 ammoo teessuma hafan 64’f sagaleen ni kennama.