Filannoo Diimokiraatawaa fi Milka’aadhaaf Walii Galtee Biyyalessaa Uummuun Ammas Dhimma Ijoodha Jenna!KFO

Filannoo Diimokiraatawaa fi Milka’aadhaaf Walii Galtee Biyyalessaa

Uummuun Ammas Dhimma Ijoodha Jenna!

(Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Irraa Kenname)
Walitti makamuu dhaabbilee lamaa, Warraaqsa Federaalistii Diimookiraatawaa Oromoo (WFDO) fi Kongireesii Ummata Oroomo (KUO) irraa Adoolessa 22/2004 kan hundeeffame Kongireesiin Federaalawaa Oromoo (KFO) filannoo biyya kanaa keessatti geggeeffamaa ture hunda kessatti qooda fudhataa turreerra. Hundeeffama KFOn dura filannoo marsaa 3ffaa bara 1997 geggeeffame keessatti barcumoota hedduu yoo mo’anne iyyuu, saamicha ADWUI irraa kan hafe KUOn teessoo 43, WFDOn 11 qabachuun Mana Marii Bakka Bu’ootaa Ummatoota Itoophiyaa seenameera. Caffee Naannoo
 
Oromiyaatifis KUOn teessoo 105 fi WFDOn teesso 10 qabatanii turan. Filannoo isaan booda turaniin sababa saamicha paartiin aangoorra ture ADWUIn raawwateen, sagalee saba keenyaa hannaarraa baraaruu akka hin dandeenye beekamadha. Akkasiis ta’ee yeroo qaamoleen hedduun abdii kutatanitti dardarraan Oromoo Qeerroo jedhamuun beekamu sochoosuudhaan humnoota Oromoo diimookiraatawaa ta’an keessaa tokko ta’ee, kutannoodhaan hirmachiisuun miseensotasa wareegama qaallii kanfalchiisee, jijjirama ammaa kanaaf gahee ol’aanaa akka taphaate ifatti kan beekamudha.
 
KFOn karaa tokkoon fialannoo bara 2012 geggeeffamuuf turees ta’ee kan bara 2013 ni geggeeffama jedhamee eegamu irratti hirmachuudhaaf qophii barbaachiisa godhaa, karaa biraatiin ammoo Fialannoon Diimookiraatawaa fi Milka’aan geggeessuuf Walii Galteen Biyyaaleessa akka uumamuuf gaafata tureera. Walii Galteen Biyyaaleessaa tasgabbiifi nageenya biyyaatiif, filannoo bilisaafi haqa qabeessaaf, irra jireessatti ammoo milka’iina ceehuumsa diimookiraasiitiif dhimma ijoo ta’uusaa walga’iiwwan xixxiqqaarraa hanga Waajjira Muummee Ministeeraatti geggeeffame irratti dubbanneerra. Ibsoota Ejjennoo waggoota sadan darban baasaa turre keessattis cimsinee gaafanneerra. Haata’u malee paartiin aangoo irra jiru cichoomina aangootiif jedhee gorsa keenya fudhachuu hin dandeenye. Sababa milka’uu dhabuu Walii Galtee Biyyaaleessatiin, akkuma sodaanne, biyyaattiis ta’ee nutii gaaga’ama siyaasaa cimaa keessa galleerra.
Ji’ootan darban kanas filannoo keessa galuuf akka nu dandeessisuuf gaaffilee armaan gadii Waajjiira Muummee Ministeeraafi Boordii Filannoo dabalatee qaamoota ilaallatu hundatti beeksiisa turreerra.
 
1. Waajjiraleen keenya sadarkaa godinaafi aanaatti argaman tokko tokko cabsamanii waan saamamaniif, kaanimoo sossodaachiisaafi doorsisa miseensota hoggansaa irra gaheen waan cufamaniif akka nuuf banaman,
 
2. Miseensoti keenya sadarkaa ol’aanaarraa jalqabee hanga daka gahuttiifi dorgommii filannoo paartii keenyaa qindeessuu, dorgomuufi taajuabuu danda’aan keessuma godinaafi aanaairra kan jiran hiidhamuu isaanii, doorsisa isaan irra gaheen naannoo gadhiisani baqachuu isaanii, naannoo Waajjira Ol’aanaarraa filannoo kana akka qindeessaniif miseensota ramadaman shan keessaa namooti afur: Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Jawaar S. Mohaammad, Obbo Hamzaa Adaanee, hidhamuu isaani, tarkaanfiin akkanaa kun ta’e jedhamee dorgommii filannoo keessaa KFO dhiibuuf akka raawwatame qaamolee dhimmi ilaallatu hubachiifneerra.
 
3. Caasaan mootummaa fi paartii aangoorra jiruu waal dhuubee waan jiruuf dirree siyaasaa dhiphateen bilisaan sochoonee imaammataafi, sagantaa siyaasaa paartii keenyaa saba qaqqabsiisuuf danqamuu keenya;
 
4. Loogii tokko malee adeemsa filannoo raawwachiisu kan jedhaman raawwachiftooti filannoo kaadiree paartii aangoorra jiruun kan guutamaniifi kaan isaaniimmoo filannoo bakka bu’oota seera tuman filachiisuuf itti gaafatamummaa ol’aanaa gaafatu raawwachiisuuf muuxannoo gahaafi gaheesummaasaa akka hin qabne; karaa lamanuu amanataa filannoo haqa qabeessa raawwachiisu jedhu akka irra hin qabne deddeebinee Boordii Filannootti beeksifneerra.
 
5. Miidhaan miseensotaafi deeggartoota KFO irra gahaa jiru akka dhaabbatu jennee Waajjira Muumicha Ministeeraa, Waajjira Boordii Filannoo Biyyaleessa, Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaa fi Abbaa Alangaatiif xalayaa barreesine gaafanullee qaamni abbaa kanaa nuun jedhe akka hin jirre addeesineerra. Asirratti baayyee kan aja’iibummoo kaadirooti paartii biyya bulchuu geggeesitoota KFO giddu galeessaafi sadarkaa dakaa hidhuufi godaansisuun qaamni hoggansa ol’aanaa akka rarraa’u godhaa, makmaaksa “Waraabessi biyyaa hin beekamne dhaqee itillee naaf hafaa” jedhe jedhamu dagatani, yoo barbaadan paartii keenyaan “filannoo sodaatanii bahuuf”, yeroo fedhan ammoo eenyu hadheeffatee wayyaanneetti akka qabsa’aa ture akka waan dagatanii “jaalala addaa wayyaaneetiif jedhani filannoo keessa bahuuf” nuun jedhu.
 
6. Baayyee xiqqoo kan jedhaman irraa kan hafe miidiyaaleen biyya keessaafi biyya alaa jiran tokko tokko, keesumaa galii ummatarraa sassaabamuun miidiyaaleen hojjetanu tajaajila loogii hin qabne kennuu dadhabuun isaani sababa raakkoolee nu mudataniiti.
 
Kanaafuu, paartiin keenya kan hundeeffameef akka paartii kamiyyuu dorgomee taayitaa mootummaa qabachuuf ta’uun beekamee, waajjiraleen keenya humna mootummaatiin cufaman bananamani, miseensoti keenya hidhaman hiikamanii, akkasumas barabaachiisaa yoo ta’e sagantaan filannoo kun fooyya’ee, dirreen siyaasaa lammilee hundaaf mijatee, hundaa ol ammoo filannoon walii galaa milka’iina walii galtee biyyaleessatiin deeggaramee akka adeemsifamuuf cimsinee gaafachaa, KFOn Itoophiyaa lammilee hundaaf taatu akka uumamtuuf qabsoo taasifamu hunda cinaa kutannoon akka dhaabbatu ta’uusa daddabballee mirkaneessaa, humnooti haqaafi diimookiraasii Itoophiyaafi biyyi tasgabooftuun akka ijaaramtu kan hawwitan, akkasuma miseensoti hawaasa dipiloomasii deeggarsa barbaachiisu akka nuuf gootan waamicha kabajaa isiniif goona.
 
GADAAN GADAA BILISUMMAA TI!
HORAA BULAA!
Koree Hojii Raawwachiiftuu Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO)
Finfinnee: Guraandhala 23/2013
ብሔራዊ መግባባትን