Filannoo Bara 2013 Ilaalchiisee Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) irraa Kenname

Filannoo Bara 2013 Ilaalchiisee Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) irraa Kenname

Filannoon marsa 6ffaa geggeeffamuuf mootummaafi boordiin filannoo qophii gochaa akka jiranu KFOn odeeffannoo qaba. Biyya keenya keessatti dirreen dimookiraasii akka ijaaramu dhaabi keenya yeroo bu’uureeffame irraa eegalee filannoo geggeeffama ture keessatti waggoota digdamaa oliif karaa nagaan qabsa’aa kan ture yoo ta’u, filannoo biyyaleessa marsaa 6ffaaf bara 2012 keessatti hirmachuuf qophii barbaachisu godhaa utuu jirruu filannoon sun dabarfamuunsa ni yaadatama. Ammallee filannoo bara kana geggeeffamuuf karoorfame irratti qooda fudhachuuf fedhii guddaa kan qabnu ta’uusa ni beekama.
Haata’u malee, haaluma kanaan dura addeessa turre hoggantootiifi miseensoti KFO filannoo keessatti taajjabdoota, dorgomtootaafi qindeesitoota ta’uu kan danda’an sadarkaa federala irraa kaasee hanga gandaatti hidhamanii waan jiraniif akkasumas waajjiraleen keenya waajjira muummee irraa kan hafe kanneen biroo nurratti cufamani jiranitti filannoo keessatti hirmachuun hedduu nutti ulfata. Kanaafuu, hattaataman walii galtee biyyalessa irra gahamee filaannoon dimookiraatawaa, amanamafi fudhatama ta’u akka geggeefamuuf, akkasumas nageenyi waarawaan akka bu’uuf yoo barbaadame:-
1. Hoggantootifi miseensoti keenya martinuu akka hiikaman;
2. Waajjiraleen keenya martinuu akka nuuf banaman;
3. Mirgi bilisummaan socho’anu nuuf kabajamee dirreen siyaassaa dorgomiif akka mijata ta’e akka uumamu ni gaafanna.
Kongireesii Federalawaa Oromoo (KFO)
Finfinnee: Sadaasaa 30/2013