Dhugaan Bakka Dhugaa Haa Dhaqxu! Feyisa Lilesa Gemechu

Dhugaan Bakka Dhugaa Haa Dhaqxu!Feyisa Lilesa Gemechu
Namni Dhugaa Qabuu Fi Beeku Dhugaa Dr.Abiyyi Ni Beeka Jedheen Yaada.Kan Hin Beekne Yoo Jiraate Gaafa Galeef Akka Ragaa Bahuuf Abdii Kooti.

Hubadhaa;
Yeroo Hunda Waanti Harkaa Qaban Baay’ee Salphaa Namatti Fakkaata.Anatu Gaafa Tokko Masaraa Muummicha Ministeeraa Kan Dr.Abiyyi Carraa Argadhee Deeme.Yeroon Achitti Isa Argadhu Hiriyuma Dur Loon Wajjiin Tiksaa Ture Natti Fakkaatee,Akkuma Salphaatti Sa’aatii Dheeraa Naaf Kennee Kabajaan Nagaggeesse.Na Affeeruu Ykn Na Kabajuu Isaa Miti Kan Dinqisiise.Ergan Gara Mana Kootti Galeen Eessa Akkan Oole Fi Maal Akkan Hojjachaa Oole Yeroon Yaadadhu Waan Baay’een Hubadhe.Haasawaan Isa Waliin Godhee Keessatti Yeroon dhubbadhu,Isin Osoo Hin Jedhiinaan Si’i,Ati Qofa Fayyadamee Achii Bahe.Abbaa Kiyyaanis Isin Jedhee Hin Beeku.Kuni Maalif Yoo Jettan Ani Nama Kabajaa Nama Dhoowwuu Miti.Kiyyaa Waan Ta’eef Ykn Oromoo Waan Ta’eef,Kan Koo Waan Ta’eefan Suutuma Ilaale.Osoo Kan Nama Biraa Ta’ee Duubasaa Jibbinus,Jaalannus Gaafa Carraa Argannee Bira Deemnu Kabajaa Akkamii Akka Kenninuuf Namni Hundi Waan Beeku Natti Fakkaata.

Amalli Keenya Inni Guddaan Du’aan Booda Wal Kabajuudha.Egaa kaa Abbaan Carraa Teenyee Haa Eeggannu Guyyaa Sana.
Nagaa Ta’aa!

1 Comment

Comments are closed.