FARDII WAAYANNE ENNYUU AMMA YAA OROMOO ?

 

FARDII WAAYANNE ENNYUU AMMA YAA OROMOO ?
 

“Daaqun Daniel Kibret dhunfaan filannoo akka dorgomu har’a beeksisee jira.

Ithiophiyaan Jawaar mana hidhaatti gidirsitee Daniel Kibret’n filannoof dhiheesite qilee haa seentu!

Bety Tefase


Namni afaan gurbaa kanaa beekee naaf hiiku jiraa laata?


FARDII WAAYANNE ENNYUU AMMA YAA OROMOO ?

Oromia Qeerroo Media
Adammisoma

Like Follow Share comment godhaa Tolle

Eenyuu Fardii Wayyaane ? Kan Waggaa 27 Baate ittin Oromiyaa keessa Nanna’a ture ?
Badhaadhina Dorgomtoota paartii siyaasa Oromoo hidhaanii oromiyaa keessatti dorgooma jechuuni gaafa sani lubbuu kee irratti murteessite koottu jechaa jiru Qeerroon oromiyaa “Eenyuu Fardii Wayyaane ? Kan Waggaa 27 Baate ittin Oromiyaa keessa Nanna’a ture ?
Badhaadhina Ofiin jettuus Kaleessa akka farda TPLF turte hin dagatiin. Namni ati Gowwomsuu ykn Sobuu Dandeessuu warra Haadha Garaa Maallaqaan bitte qofa.
Farda TPLF ta’u keessaanif Ragaan Kunooti.

Qormaata Kutaa 12ffaa❗
Ministeerri barnootaa qormaatni kutaa 12ffaa nagaan xumuramuu irratti yaaddoo qabu ibse. Waraqaa Qormaataa manneen barnootaa Wallagga arfan, Booranaa,Gujii,Buunnoo Baddallee Matakkal,Tigraayii fi naannoolee daangaa Amaaraa fi Tigraay qaqqabsiisuu akka rakkate ibse. Yeroo ammaas yaaddoo guddaatu uumamee jira.
Qeerroo Intelligence Group


Mee kana dhagaha! Jarri Bilixiginaan Oromoo lafaa irra fixuuf deemu. Namtichi Faqaaduu Tasammaa jedhee of yaamu kun “nama nagaa” dha hin jenneeyii? Maal gudiin!
*Gaarummaan isaa “Garba Paasifiikn” gogsuun kan hin danda’amne ta’uusaatti.