Managing Expectation Crisis and Democratic Transformation

Managing Expectation Crisis and Democratic Transformation

Mogoor , Ada’a Bargaa ,Meettaa fi Meettaa Walqixee November 6, 2018 bifa kanaan Kora Bittineessaa (kora humneessaa) poolisii Oromiyaatin nageenyi eegame nagaan miidhagina kanaan gaggeeffame nagaan haala gaariin xumurame. Weellistootni Oromoo bebeekamoonis irratti argamanii ummata isaanii gammachiisan. Galatoomaa jennaan.
ONN irratti daawwadhaa.

Ada’aa Bargaa/ Meettaa


Akkanatti Mangistii simate warri sodda Abbjuu habasha Mee ilala Mee rabbii jedhati Ija banadhaa laalaa !!! Raajii ! Simannaaa Muummee ministeeraa Dr Abiyi Ahmed buufata xiyyara #Goondaritti.
Osoo jennuu #simannaadha moo #sodaachisaadha kun?

Jara tana amanuu miti fuula Mucaa kan iraa waan isinitti mul’ata jiru mali mee ? I. Namni ija takka qabu biyyeen hin taphatu hubadha Meeshaa qara qabu miti,Qawwee,Nutti ijoollee Ityoophiyaa Suusii Tokkooffaa nuu qofaa tahuu qaba.Garuu Oromoo FAALLAA keenyaa tahuu qabadha.#Magaalaa_Gondaritti haalaa Armaan gaditti agartan kanaan MMI Dr Abiyyi Ahmaditti fuula minilik fakkaatu kana qabatee seehfii Qabachudhan fulla duratti bahe. Ayiiiiii moo simannaan ilmaan Neftegna qoncooraanii ?????? Jibbaa Nafxanyaan nurraa qabduu suuraan kunuu ni dubbata. Gootummaa Amaaraa hin dhageenyees hin arginees.
Nuti wal nyaachuu qofa dhiirummaan teenya.
Waajira irra deddeemaa aangoo kajeeluu.

his is a disrespect to prime minster and bad experience. Also many words to say…

Oromon offif waalafixuu malee namni keenya Gondoreeni hin-ajeeftuu kana beeka lol.

This is scari time for PM A.A.A sirbaa fakkeesitee PM kukkutu dhafi . kkkk
OPDOn natee jirti.

ኦሮሞ እርስ በእርሱ ይጣላ እንጅ የጋራ ጠላት በገራ የራሱን ህዝብ ይመክታል ። ስለዝህ በጎንደር የተደረገው ሁለተኛ የሚስጥር ግድያ ሞከረ ይመስለኛል በአቢይ አህመድ ላይ ። ግን አሁንም ኦነግ ነው የለካው እንዳይሉ እፋራለሁኝ በ A T M ። እንደዚህ አይነት አቃቂ ዘራፍ በእውነተኛ ጎራዴ ዘፋን የለም ጎበዝ ።

#Tokkummaa_dhan
A T M offiraa baleesaa !!

Biqilaa Biyyaa


Managing Expectation Crisis and Democratic Transformation

 ONN was live.

Har’a Sad.8/2018 Bakka Buutoonni Ummata Oromoo Kaaba Shaggar, Salaale Onoota Garagaraa yakka Dabballoonni ODP(OPDO)Naannichatti Ummata Irratti Raawwatan Akka Atattamaan Dhaaban Gaafachuuf Finfinnee Waajjira ODP(OPDOtti)Argamanii Iyyata Dhiheessan.


Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti!!

Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaatti mudate jaarsummaan furuuf jilli jaarrolee qaamolee hawaasaa adda addaa irraa walitti dhufe gara Lixa Oromiyaa imalee deebi’eera.

Miseensa jila kanaa kan ta’e injinar Masfin Abbabaa BBC’tti akka himetti jilli kun daldaltoota, abbootii Gadaa, abbootii amantaafi kanneen biroo of keessaa qaba.
Dursa jiraattota magaalaalee lixa Oromiyaa akka Naqamtee, Gimbii fi Dambi Doolloo waliin mari’annee, jaarroleen yaadaafi gaaffii jiraattonni qaban dhaggeeffataniiru jedha injinar Masfin.

Itti aansuun Gidaamitti hoggana waraana Bilisummaa Oromoo waliin mari’atame kan jedhu injinar Masfin, “itti baha marii kanaa ammatti dubbachuu hin danda’u, mootummaafi ABO’n kan ibsan ta’a” jedha.”Garuu karaa irrattis ta’e achitti osoo rakkoon tokko nu hin mudatiin nagaan deemnee nagaan deebine” jedha.Mariin kun milkaa’aa ture jechuun ni danda’amaa jennee gaaffii gaafanneef, kana kan himu jaarrolee ta’uufi ammatti kanarratti yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera.
“Marichi al tokkotti kan goolabamu osoo hin taane itti fufinsaan kan mari’atamu ta’uu danda’a” jedha.

Jaarrolee jaarsummaaf garas imalan keessaa tokko kan ta’an manguddoo Sheek Haajii Ibiraahiim marii hawaasa waliin magaalota gara garaa keessatti taa’ame irratti gaaffileen mirgaa hedduu ka’uu BBC’tti himaniiru.
“Bu’uuraaleen misoomaa akka ijaaraman, mirgi Oromummaa akka kabajamu, mirgi sabaaf sab-lammii isaan keessa jiranii akka eegamu mootummaatti nuu himaa jedhanii nu gaafatani” jedhu Sheek Haji Ibiraahim.
Loltootafi hogganoota Waraana Bilisummaa Oromoo waliinis mari’anne kan jedhan Sheek Haji Ibiraahim, “hogganni keenya ol jira waan ta’eef isaan waliin mari’achuu qabdu” deebii jedhu akka argatan dubbatu.

“Gaafa gallu seeraan galle, ega gallee illee biyya keenyatti galle, ammas biyya keenya keessa jiraannaa, akka lammii kamiitittuu mirgi keenya eegamee jiraachuu qabna” yaada jedhu loltoota irraa dhagahuus nutti himaniiru.
“Mirgi Oromoo waggoota dheeraaf sarbamaa ture, bifa saniin akka itti fufu hin barbaannu, mirgi Oromoo eeggamuu qaba. Kana yoo jennu garuu, nutu kana himata osoo hin taane hoggana keenya ol jiru waliin dubbattanii waliigalteerra gahuu dandeessu” nuun jedhani jedhu.
“Osoo ala jirruu waliigalteen hoggana keenyaafi pireezidantii MNO Obboo Lammaa Magarsaa gidduutti ta’e maaf raawwatuu dhabe” jechuun loltoonni gaaffii kaasuus himaniiru.

Sun raawwatuu dhabuun rakkoo adda addaaf ka’umsa ta’aa akka jiru himaniiru jedhan.
Dubbi himaan mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamxoo ibsa OBN’f kennaniin jaarroliin gara lixa Oromiyaa imalan saamamanii, reebamanii jaarsummaanis gufachuu himaniiru.

Godina Qeellam Wallaggaa aanaalee 9 keessatti meeshaan waraanaa waajira poolisiitii saamameera kan jedhan Obbo Admaasuun, gandoota 1000 keessatti ammoo caasaan mootummaa diigamee caasaa haaraan bakka buufamaa jiraachuu himaniiru.
Kunis uummanni tajajila si’ataa akka hin arganne godhaa jira jedhan.

Dhimma kana kan gaafanne Sheek Haji Ibraahiim, “nuyi nama reebame hin agarre, kabajaan dhaqnee kabajaan galle” jedhu.”Marii keenyarraa wanti hubanneefi irratti wal taane gamni lachuu nagaa akka barbaadudha” kan jedhan Sheek Haaji Ibiraahim, Guyyoota muraasa gidduutti mootummaafi hogganoota ABO walitti fidanii akka mari’atanis nutti himaniiru