Ethiopian Ummata Miliona 12 qofa qabdii: Milionni 12 sun Eenyuu isaan?

Ethiopian Ummata Miliona 12 qofa qabdii. Milionni 12 sun Eenyuu isaan?

Anaaf atii Ummata Ethiopia miliona 100 olitti beekna. Kol. Gammachu Ayyaana maal jedha. Share godhaa. Amharri Ummatni isaanii miliona 27tti isaan shallagatan sanayyuu akka soba tahee beekuu turan.
Ammahoo laata?