Ethiopian Defense Minister Opposes Premier’s Party Merger Plan

Ethiopian Defense Minister Opposes Premier’s Party Merger Plan
By 

 Lemma Megersa Photographer: Zacharias Abubeker/AFP via Getty Images

(bloomberg)—Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed is facing opposition from one of his closest allies in his proposal to merge the ruling coalition into a new party.

Lemma said he also opposes Abiy’s new philosophy to unite the country, called “Medemer,” directly translated as “to add.”

The ruling coalition has been in power for 30 years in Ethiopia, Africa’s second most populous country. The Nobel Peace Prize-winning prime minister has vowed the general election would be democratic.

Lemma’s comments come ahead of general elections expected in 2020, raising more challenges to the success of a new unity party. The merger has the support of all coalition members, even though it faced opposition from Tigray People’s Liberation Front, which was a former leading member.

Defense Minister Lemma Megersa said he disagrees with the rushed merger of political parties, according to an interview with the Voice of America. Lemma is the deputy chairman of Abiy’s Oromo Democratic Party.


#Inbox

“Ibsa Ijjannoo haala yeroo irratti Qeerroo Oromoo irraa kenname.
“Duraan dursa Kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa imaanaa uummanni Oromoo natti kenne hin nyaadhu jechuun gochaa diinummaa Dr. Abiyyii Ahmad Oromoo fi Oromiyaa diigee Itoophiyaa durii deebisuuf deemu ifatti gad bahuun mormuun ijjannoo isaanii ibsachuu isaanitiif kabajaa fi ulfina guddaa isaanif qabna. Dr. Lammaa Magarsaa aantummaa saba Oromoof qaban ifatti agarsiisaniiru. Dr. Abiyyii Ahmad farra qabsoo Oromoo fi Oromiyaati. Lammaa Magarsaa aantummaa dhugaa saba Oromoof qabuuf imaanaa uummata Oromoo hin nyaadhu jechuun gochaa Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa diigudhaaf karoorfate dura dhaabbachuu isaatif onnee irraa kabajaa fi jaalala guddaa isaaf qabnu ibsachuu barbaanna. Lammaan seenaa haarawa hojjateera. Gantoota Oromoo gurgurachuuf deeman saaxileera.

1). Gochaa diinummaa fi gantummaa Dr. Abiyyi sabboonaa Oromoo Dr. Lammaa Magarsaa imaanaa itti kenne ganuun naafxanyaa leellisuu cimsinee balaaleffanna.
2). Dhaabni maqaa Oromoo fi Oromummaa lagattee sirna durii deebisuuf Dr. Abiyyiin Lammaa ganee ODP diigee humnaan hundeesse #Bilxiginnaan uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabdu. Qabsoon wareega qaalidhaan asiin geenye gantoota garaaf jiraataniin boodatti hin deebitu.
3). Qeerron Oromoo fi uummanni Oromoo imaanaa Dr. Lammaa Magarsaatti kennine malee Abiyyii miti. Abiyyi uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo bakka hin bu’u.
4). Sirna abbaa irree fi sirna naafxanyaa Dr. Abiyyi naafxanyoota waliin tahuun Oromoo fi Oromiyaa ittiin diigudhaaf socho’aa jiru ni balaaleffanna. Bilxiginnaan paartii Oromoo fi Oromiyaa ittiin diigudhaaf hundooftedha.
5). Dr. Lammaa Magarsaa goota uummata Oromooti. Wanta Dr. Lammaa Magarsaa fi Jawaar hin fudhanne uummanni Oromoo hundi hin fudhatu.
6). Qeerron Oromoo yeroo kamiiyyuu caalaa tokkummaa keenya jabeeffachuun sirna nama nyaataa Minilik kan nurratti ijaarudhaaf deemamu dura dhaabbachuun qabsoo keenya itti fufuun uummata Oromoo mirga isaa ni kabachiisna.
7). Dr. Abiyyi bulchiinsa waraanaa Lixa Oromiyaa Wallagga, Gujii, Boorana irratti bobbaasudhaan dhala Oromoo ficcisiisaa jiruun hatattamaan uummata keenyarraa akka kaasu cimsinee akeekkachiisna.
8). Hidhaa fi ajjeechan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru hatattamaan haa dhaabbatu. Barattoonni Oromoo hidhaman haal duree tokkoon maletti gaa hiikkaman.
9). Dr. Abiyyii fi leellistoonni sirna naafxanyaa ilmaan Oromoo irratti farreen qabsoo Oromoo qindeessudhaan duula Oromoo fi Oromummaa irratti gaggeessaa jiran hatattamaan nurraa akka dhaaban ni akeekkachiisna.
10). Kana booda jaarsummaan kijibaa uummata Oromoo bakka hin buutu. Abbootii Gadaa, Maanguddoo, abbootii Amantaa jechuun mariin kijibaa kaabineen qindeessitee uummata Oromoo ittiin sobuu barbaaddu kamiiyyuu uummata Oromoo biratti fudhatama tokkollee kan hin qabneedha.
11). Dabballoonni #Bilxiginnaa Dr. Abiyyi wajjiin uummata Oromoo ganuun sirna naafxanyaa kaleessaa deebisuuf socho’an hundi uummata Oromoo biratti fudhatama hin qaban.
12). Gantoota fi farreen sabboonummaa Oromoon Oromummaa fi Oromiyaan hin diigamtu. Uummanni Oromoo hayyoota keenya kan akka
#LammaaMagarsaa
#JawarMohammed fa’a waliin hiriirudhaan hiree uummata Oromoo ni mirkaneessina.

“Sadaasa,2019

“OROMIYAA

“QEERROO OROMOO.”


#Gargaarsa_Namoomaa_Help
Dargaggoo Sisaay Dassaaleny Amanuu jedhama. Qeerroon kun wayita sana barataa kutaa 12ffaa yoo tahu fincila diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture keessatti osoo hirmaatu bara 2008 ALH tti aanaa Guduruu magaalaa Qobbootti rasaasa Agaazii afaan bu’e miilli isaa hedduu miidhamee ture. Sisaay wayita afur yaaliin baqassaanii hodhuu taasifameefii ture. Akkasumas mana yaalaa deddeebi’aa turus miilli isaa mirgaa rasaasaan rukutame hanga harr’atti hin fayyiin jira. Hinumaayyuu madaan isaa gara gaangiriinii/alsarii tti jijjiramee waan jiruuf biyya bakkee deemee kan hin wallaanamne yoo ta’e lubbuu isaa dhabuu akka danda’u itti himamee jira. Yeroo ammaa biyya alaa deemee atattamaan akka yaalamuufis boordiin Fayyaa hospitaala Qiddus Phaawulos ragaa kenneefii jira. Haa ta’u malee, maatiin ilmi isaanii akka fayyuuf mana yaala isaan hin geessin hin jiru. Waan kana ta’eef, qabeenya qaban itti harcaafatanii jiru. Ammaa immoo humna isaanii ol ta’ee jira.

Qeerroon kun mirgaafi bilisummaa uummata Oromoo harr’a irra geenye kana argamsiisuuf utuu falmuu balaa hanga lubbuu isaa dhabsiisuu danda’urra ga’ee jira.
Sabni tokko goota biraa argachuuf kan jalaa miidhame cina dhaabbachuufi yaallachuun dirqama isaati. Maaliif seetan, kan biraa oonnachisuuf bu’aa waan qabufidha. Dabalatan, rakkoo keessatti qabeenyi lammii lammiif yoo hin taane maaliree bu’aan isaa? Eessaree Oromummaan? Tokkummaan?

Maayii irratti, Sisaay hunda keenyarraa gargaarsaafi deggersa barbaada. Kan dandeessan maallaqaan, akkasumas kun immoo ispoonsara ta’uufiin deggeraa adaraa. Salphaatti namni 10000 qarshii 100 dhibba akkaawontii isaatti yoo galchineef qarshii miliyoona tokko buusuufii dandeenya. Jirbiin wal gargaartee Arba hiiti jedhan mitiree lammii koo. Haata’u malee qarshiin kun hin ga’a jechuu koo miti. Isaa ol galchuufiin ni danda’ama. Kana malees, barattooti Oromiyaa hundi gare gareen qarshii tokko tokkoollee walitti qabaatii galchaafiiti lubbuu isaa baraara maaloo. Namni siyaasaa fi ilaalchaan adda tahu danda’a. Nama gargaarun garuu namummaadha. Pls haa gargaarru qeerroo ilma sabaa kana. Link’n ‘gofundme’ gara gadii ilaalaa warri biyya alaa. Fayyaa Ta’aa!

Sisay Desalegn Amenu
Baankii Awwaash:
Akk. Lakk. 013202 3101 2600/2384

Baankii Internaashinaalii Oromiyaa:
Akk. Lakk. 51 78 50

Baankii Waldaa Gamtaa Oromiyaa:
Akk. Lakk. 10000 4505 3125

Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa:
Akk. Lakk.10002 8589 3438

Go fund me
—————
https://www.gofundme.com/f/lammii-koof-jedhen-miidhaa-keess…
—————

Odeeffannoo dabalataaf:
0938 96 94 36
0917 72 15 58


ከአጠቃላይ አገራዊ ምርጫ በፊት ኢትዮጵያን ያለመንግስት የሚያስቀር የፖለቲካ ፓርቲዎች ውህደት
(By ~ Abduljabar Hussen)

“የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ሥነምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2012 አንቀፅ 2(13) ሥር በተሰጠዉ ትርጓሜ መሠረት “የፖለቲካ ፓርቲ” ወይም “የፖለቲካ ድርጅት” ማለት ዜጎች ተደራጅተው የሚመሠርቱት የፖለቲካ ፕሮግራም በማውጣት በሀገር አቀፍ፣ በክልል ወይም ከክልል በታች ባለ ደረጃ በምርጫ የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝ በዚህ አዋጅ መሠረት ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው(2(13))።
እነዚህ ተቋማት(የፖለቲካ ፓርቲዎች አብሮ መስራት የሚችሉባቸዉ ሥርዓቶች በአዋጁ ምዕራፍ ስድስት ሥር ተዘርዝሯል፡፡

በዚህ መሠረት የፖለቲካ ፓርቲዎች
-መዋሀድ፣
-ግንባር መፍጠር፣
-መቀናጀት እና
-መተካት እንደሚችሉ ተደንግጓል፡፡

በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከእነዚህ ሁኔታዎች በመረጡት ሁኔታ ትብብር በመፍጠር አንድ ላይ መሠረት ይችላሉ ማለት ነዉ፡፡ ነገር ግን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ በአንድ ጊዜ ከተወሰኑት ፓርቲዎች ጋር ግንባር መፍጠር፣ በተመሳሳይ ከሌሎች ጋር መቀናጀት ፤ከተቀሩት ጋር ደግሞ መዋሀድ አይችልም ማለት ነዉ፡፡

ኢሕአዴግ በአዋጅ ቁ. 1162/2012 አንቀፅ 93(በድሮ ሕግ ቢሆንም) መሠረት የተፈጠረ የአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ግንባር ነዉ፡፡ ኢሕዴግ በኦዴፓ፤ ሕወአት፤ አዴፓ እና ዴህዴግ የተፈጠረ ግንባር ነዉ፡፡“ ግንባር” ማለት ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተናጠል ሕጋዊ ህልውናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የጋራ የሆነ ስያሜ፣ የፖለቲካ ፕሮግራም እና መተዳደሪያ ደንብ ይዘው ለመንቀሳቀስ ሲወስኑ የሚመሠርቱት ድርጅት ነው፡፡

በመሆኑም ኢሕአዴግ የግንባሩ አባል ድርጅቶች የምዝገባ የምስክር ወረቀት ሳይሰረዝ ለግንባሩ ሌላ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ተሰጥቶ በሥራ ላይ ነበር ማለት ነዉ፡፡ ኢሕአዴግ ዉሕደት ለመፍጠር ረጅም መንገድ ሄዷል፡፡ “ውህደት” ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ በህግ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተናጠል ሕጋዊ ሰውነታቸውን በመተው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰርቱበት ሂደት ነው (2(25))፡፡ ተዋህደው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመስረት የሚችሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ናቸዉ፡፡ ግንባር ዉህደት መፍጠር አይችልም፤ የግንባሩ አባላት እንድወሃዱ የመወሰን ስልጣንም የለዉም፡፡ ዉህደት የሚፈጠረዉ ኦዴፓ፤ ሕወአት፤ አዴፓ እና ዴህዴግ የተናጠል ዉሳኔ ነዉ፡፡

ከላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሰጠዉ ትርጉም መሠረት ዉህደት መመሥረት የሚችሉ ፓርቲዎች ቀደም ሲል በአዋጁ መሠረት ከሌላ ፓርቲዎች ጋር ግንባር መፍጠር፣ ወይም በመቀናጀት ግኑኙነት ዉስጥ ያልነበሩ መሆን አለባቸዉ፡፡
በአዋጅ መሠረት የተመዘገቡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋህደው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመስረት ይችላሉ(91(1))፡፡ ስለዚህ ኦዴፓ፤ ሕወአት፤ አዴፓ እና ዴህዴግ እርስ በራሳቸዉ ወይም ከሌላ ከማንኛዉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ዉህደት በመፍጠር አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመሥረት የሚችሉ ሲሆን መጀመሪያ ግን ከኢሕአዴግ ነፃ መዉጣት አለባቸዉ፡፡
መጀመሪያ ኢሕአዴግ መፍረስ አለበት ማለት ነዉ (Should formally dissolved Art. 97)፡፡
ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲነት ለመንቀሳቀስ የሚችለው በዚህ አዋጅ መሠረት በቦርዱ ተመዝግቦ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሲያገኝ ብቻ ነው(67(1)፡፡ ለመዋሃድ የፈለጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን ቦርዱ ከተቀበለ ምዝገባውም በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት በቦርዱ ይፈፀማል(91(2) )፡፡ ቦርዱ የቀረበለት የውህደት ጥያቄ በዚህ አዋጅ መሰረት ቀርቧል ብሎ ሲያምን ለተዋሃዱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰጥቶ የነበረውን የምዝገባ የምስክር ወረቀት ይሰርዛል፣ አዲሱን ፓርቲ በዚህ አዋጅ መሠረት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይመዘግባል(91(4)ሀ))፡፡

የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋህደው የሚመሰርቱት የፖለቲካ ፓርቲ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ እንደሆነ በአዋጁ አንቀፅ 91(4) (ሀ) እና 92(1)ሥር ተደንግጓል፡፡
የመጣበት መንገድ ምንም ይሁን ምንም የይስሙላ ምርጫዉን አሸንፎ መንግስት የመሠረተዉ ኢህአዴግ ነበር፡፡ ኢህአዴግ ከግንባሩ አባል ፓርቲዎች የተለየ ሕጋዊ ሰዉነት አለዉ፡፡ በመሆኑም በአዋጁ መሠረት የዉህደት ጉዳይ የአባል ፓርቲዎች እንጂ የግንባሩ ስላልሆነ፤ ዉህደቱን ለመወሰን እራሱ የግንባሩ አባል ፓርቲዎች አስቀድመው ከግንባሩ ነፃ መዉጣት ግዴታ ስለሚሆንባቸዉ የኢህአዴግ መፍረስ የግድነው። ሁለት እግር ስላለው ሁለት ዛፍ ለይ መውጣት አይቻልምል።
ወይ ኢህአዴግ መፍረስ አለበት ወይ ደግሞ ውህደቱ መቅረት አለበት። ኢህአዴግ ሆነህ መንግስት እየመራህ በጎን አዲስ ውህድ ፓርቲ መመስረት ሕጋዊ አይደለም።
መንግስት የመሰረተው ኢህአዴግ ኘው። እሱ ከፈረሰ መንግስት መስርቶ የነበረ ግንባር መፍረስ በመሆኑ መንግስት አለ የሚባልበት ሕጋዊና ሕገመንግስታዊ መሠረት የለም(ቁ.100)፡፡

ኢህአዴግ ከፈረሰ በኋላ የግንባሩ አባል ፓርቲዎች አዲስ የጥምር መንግስት (Members of the front should form new coalition) መመስረት አለባቸዉ የሚል መከራከሪያ ማቅረብ ይቻል ይሆናል፡፡ነገር ግን ዉህደት በህግ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተናጠል ሕጋዊ ሰውነታቸውን በመተው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰርቱበት ሂደት በመሆኑ፤ ቦርዱ የቀረበለት የውህደት ጥያቄ በዚህ አዋጅ መሰረት ቀርቧል ብሎ ሲያምን ለተዋሃዱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰጥቶ የነበረውን የምዝገባ የምስክር ወረቀት ስለሚሰረዝ አዲስ የሚመሠረተዉ የጥምር መንግስትም እድሜ የሚኖረዉ አይሆንም፡፡

በዚህ አዋጅ መሠረት ማመልከቻ ተቀባይነት ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ አዲሱን ፓርቲ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ስለሚመዘገብ (91(4) (ሀ)) ክፍተት መፈጠሩ አይቀርም፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 92(1)(ሀ) ሥር የተደነገገዉ የፖለቲካ ፓርቲ መዋሀድ የሚያስከትለው ውጤት በሚመለከት አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ የተዋሃዱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ወራሽ ይሆናል ይላል፡፡ ይህ አንቀፅ መንግታዊ ስልጣንን የማይመለከት ነዉ፡፡ ይመለከታል ቢባል እንኳን የብልፅግና ፓርቲ ኦዴፓ፤ ሶዴፓ፤ አዴፓ ፤ ዴህዴግ እና የመሳሰሉትን እንጂ የኢህአዴግ ወራሽ ሊሆን አይችልም፡፡ በመሆኑም ይህችን አገር እስከ ምርጫ የሚያደርሳት ሕግመንግስታዊ መሠረት ያለዉ አካል ማነዉ? የሕገ መንግስቱ አንቀፅ 60 ተፈፃሚነት ይኖረዉ ይሆን?

Abduljebar Hussien.