Ethiopia restores internet to western Oromia after 3-month blackout

Ethiopia restores internet to western Oromia after 3-month blackout

(africanews)–As the coronavirus pandemic continues to spread across the world and particularly in Africa, the need for information has never been more important but in the midst of all that too the battle against misinformation rages.

The World Health Organization, WHO, called the scourge of fake news, an infodemic, that is even a more potent threat that the virus that has affected hundreds of thousands and killed thousand others.

As part of our multi-pronged coverage of the pandemic, we have different news slots looking at the major news surrounding COVID-19 outbreak, the impact on sportsthe business disruption and even effect on culture, religion and entertainment.


ODM Bitooteessa 30,2020 kutaa addaa Tamsaasa Kallattii keenya guyyaa hardhaan wal morkii Mootummaa Bilxiginaa fi Obbo Dinquu Dayyaasaa irratti xiyyeeffanna.Gabaasni kun gabaasaa addaa KMN irraa kan fudhatamedha. Odeeffannoo dabalataaf https://www.youtube.com/…/UCZ8iwekpRGpP… YouTube irratti ‘SUBSCRIBE’ fi Fuula facebook keenyas https://www.facebook.com/Miidiyaa Diyaaspooraa Oromoo- ODM/ ‘Follow fi Like’ gochudhaan nu hordofa!Odeeffannoo ragaa qabu ODM’dhaaf kennuu yoo barbaaddan immoo lakkoofsa bilbila +1-202-415-7560 nu gahu dandeessu.Warreen Ameerikaa Kaabaa fi naannoo ishee jirtaniis yeroo dhiyootti gama Raadiyooodhaan lakkoofsa bilbila 1 518-906-1784 bilbiludhaan baasii tokko malee bilisan qophii keenya hordofu dandeessu!Qophiin kun tamsaasa kallattiin isiniif darbatti kan jirudha rakkoo teeknikaa nu mudachatti jirudhaaf dhiifama gudddaa isin gaafanna.


Worroota Intarneetiin isinirraa citee tureef

Odeeffannoo gabaabduu waa’ee ‘Coronavirus’, ‘COVID-19’, Mallattoofi Ittisa isaa irratti:

 ¤ Coronavirus (VaayirasiiKoronaa) jechuun maaliidha?

Vaayirasiin waan hedduu xiqqoo tan ijaan hin muldhanne, tan dhukkuba fiddudha. VaayirasiiKoronaa vaayirasoota hedduu jiran keessaa tokko ta’ee kan dhala namaaf bineensota hubuu danda’uudha. Vaayirasiin kun irra jireessaan sirna hargansuu miidha. VaayirasiinKoronaa yeroo ammaa muldhataa jiru kan amma dura muldhatanii turaniin qacceen sanyii (jiiniin) isaa addadha.

¤ COVID-19 jechuun kun hoo maaliidha?

COVID-19 dhukkuba yeroo ammaa adunyaa woliin gahaa jiru kan VaayirasiiKorona jenne kanaan dhufudha. COVID-19 gabaajee COrona VIrus Disease 2019 jedhuuti. Dhukkubni kun dhuma bara 2019 Chaayinaa magaalaa Wuhan jedhamtutti muldhate.

¤ Mallattoom Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) kun maal fa’adha?

Ho’a qaamaa. Dadhabbii. Qufaa. Dafee dafee nama hargansiisuu. Harganuun namatti ulfaachuun mallattolee ijoo yoo ta’an. Dabalataan:
Darbee darbee namoota tokko tokko irratti bowwoo, dhukkubbii qonqoo/kokkee, funyaan akka waan nama ukkamsuu, dhukkubbii mashaaleefi buuseewwanii. Darbee darbee ammoo haqqee, lollojjiifi baasaan jiraachuu danda’a.

Dhukkuba VaayirasiiKoronaa COVID-19 kana irraa haala kamiin of eegna?

– Harka wolfuudhuu dhiisu. Fageenyuma irraa nagaa wolgaafachuu.
– Fageenya wolirraa qabnu eeguu (tarkaanfii lamaafi sanaa ol wolirraa fagaachuu).
– Manuma keenna teenyee hojii hojjachuu dandeenyu hojjachuu.
– Iddoo namni baay’atu deemuu dhabuu.
– Yoo danda’ame manuma turu. Manaa hin bahinaa.
– Harka keenya deddebinee dhiqachuu.
– Harkaan afaan, funyaaniifi ija tuquu dhabuu.
Fayyaa ta’aa!
©Dr. Nuredin Luke

Dr. Nuredin Luke


We able to get hold of some sanitizers and soap distributed it to IDPs located in Laga Tafo. There are some 3000 individuals at that particular camp and the fate of IDPs is worrisome with this looming #COVID19 danger.
====
Saamunaafi saanitaayzara hanga tokko argannee binnee ummata keenya naannoo Soomalee buqqa’ee Laga Xaafoo jiruuf geessine. Nama 3000 gahutu bakka san jira. Balaa koronaa as deemu kanaan walqabatee haalli ummata keenya buqqa’ee hedduu nama yaachisa. Rakkoon hamaan amma qaban hanqina nyaataati jedhan. Waan dandeenyuun bira haa dhabbannu,.

Jawar Mohammed


Marii Ogeessota Fayyaa Wajjin