Ethiopia PM asks protesters for time to make changes-Daily Mail

Ethiopia PM asks protesters for time to make changes-Daily Mail

New Prime Minister Abiy Ahmed is the first prime minister in modern Ethiopian history to come from the country’s largest ethnicity the Orom

(dailymail)—Ethiopia’s new Prime Minister Abiy Ahmed paid a visit to a hotbed of anti-government protests Wednesday, asking residents for patience as he works to bring change to the country.

Abiy is the first prime minister in modern Ethiopian history to come from the country’s largest ethnicity the Oromo, which took to the streets in late 2015 protesting the country’s one-party government.

Those protests continued for months, leading to hundreds of deaths and tens of thousands of arrests in an unprecedented challenge to the 27-year rule of the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).

Just over a week after his inauguration, Abiy addressed a crowd of thousands gathered in a stadium in Ambo, a town in the Oromo federal region Oromia that is a hotbed of protests and strikes.

“We are now on the path of change and love,” Abiy told a mostly Oromo crowd that police struggled to keep from the bandstand where he was speaking.

Addressing the rally in Ambo, west of Addis Ababa, Abiy referred to young Oromo men who led the at-times violent protests and enforced strikes in Oromia, as the “shield of the Oromo people”

“We want to work hand-in-hand with you. What we say and what we do must match,” he added.

Abiy was chosen to succeed Hailemariam Desalegn announced in February that he would step down in a surprise move that analysts believe was partially driven by his inability to quell the anti-government sentiment.

A 10-month state of emergency imposed in October 2016 halted the worst of the protests, which were joined by the Amhara ethnic group, but unrest still broke out sporadically.

Ethiopia is once again under a state of emergency declared after Hailemariam’s resignation, but many people are hopeful Abiy, a 42-year-old former minister of science and technology, can move the EPRDF away from its authoritarian past.

In his speech, Abiy referred to the Qeerroo, young Oromo men who led the at-times violent protests and enforced strikes in Oromia, as the “shield of the Oromo people”.

“I ask you to give us time … to take organised action,” he said.


የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በአምቦ ከተማ አቀባበል ተደረገላቸው፡፡
በስነ- ስርዓቱ ላይ የአምቦ ከተማና ምዕራብ ሸዋ ዞን ነዋሪዎች የፌደራልና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡


Haasaa Mummichi Minstra FDRI kab. Dr. Abiy guyyaa har’aa Magaalaa Ambootti taasisan (Kutaa 1ffaa)

Sirna Simannaa Kabajamoo Dr. Abiy Ahimad Muummicha Ministeera Mootummaa Rippaablika Dimokraatawaa Federaalaa Itoophiyaa Ilaalchisee
Haasaa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pireezidantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatin Taasifame

Ebla 3/2010
Amboo
Kabajamoo Dr. Abiy Ahimad
Muummicha Ministeera Mootummaa Rippaablika Dimokraatawaa Federaalaa Itoophiyaa,
Kabajamtoota Hoggantoota Ol’aanoo Federaalaa fi Naannoo,
Kabajamtoota Ummata Magaalaa Amboo fi Naannoo Ishee Sirna Kanaratti Argamtan

Hunda dura, guyyaa seenaa qabeessa kana guyyaa ummanni Oromoo fi Dhaabbanni keenya, Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo ergama ittigaafatamummaa biyya hogganuu hiree itti argatee fi seenaa biyya keenyaa nuusa jaarraa keessatti Muumicha Ministeera keenya sirna simannaa irratti argamee haasaa taasisuuf carraa argachuu kootiif gamachuun natti dhaga’amu dangaa hin qabu.

Itti aansuudhaan, Kabajamoo Dr. Abiy Ahimad Dura Taa’aa Adda Waqqaaqsa Dimokraatawaa Ummattoota Itoophiyaa fi Muummicha Ministeera biyya keenyaa ta’uun filatamuun injifannoo saba Oromoo fi saboota, sablamootaa fi ummattoota Itoophiyaa hundaa waan ta’eef, ummata Oromoo, saboota, sablammootaa fi uummattoota Naannoo fi Itoophiyaa hundaan baga gammaddan jechuun barbaada.

Kabajamoo Dr.Abiy Ahimad Muummicha Ministeera Mootummaa Rippaablika Dimokraatawaa Federaalaa Itoophiyaa baga gara Naannoo keenya Oromiyaa, magaalaa seena qabeetti Ambootti nagaan dhuftan jechuun barbaada.

Kabajamtoota Hirmaattoota Sirna Kanaa

Dhaabbanni keenya, Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo, bu’aa qabsoo bara dheeraa Ummatni Oromoo jaarraa tokkoof taasiseen kan dhalte, ummata Oromoo keessatti kan guddatee fi bu’aa cululuqaa ta’ee galmeessisaa jiru ta’uun isaa ifa galaadha.

Kanaanis, dhaabbanni keenya akkuma hundaa’een sirna abbaa irree Darguu akka barbaaduuf gahee isaa tapha’uun barbadaa’uu sirnichaa booda, waggootan 27 dabranitti Oromiyaa keessatti injifannoon gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi nageenyaatin akka galmaa’u gahee hogganummaa isaa taphateera.

Bu’aa argame kanarraayyis ummatni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni naannoo keenyaa dhandhamataa jiru. Kanaanis, dhaabanni keenyaa yeroodha gara yerootti ummata Oromoo bal’aa biratti fudhatama argataa fi guddataa dhufuu danda’eera.

Haa ta’u malee, imaammata sirnoonni dabran hordofaa turaniin biyyi keenya boodatti kan hafte, waraana, hiyyummaa fi gadadoo kan saaxilamte waan turteef, rakkoolee kanneen keessaa yeroo gabaabaa keessatti furuun rakkiisaa akka ta’u eenyuyyuu kan haaluu miti.

Kanarraa ka’uudhaan, fedhii hawasaa dabalaa fi guddachaa deemuu guutuu dhabuun, rakkoon bulchiinsa gaarii hundeerraa hiikuu dhabuun, malaammaltummaan dagaaguu fi fayyadamummaa haqa qabeessa mirkanneessuu irratti rakkoon waan tureef ummanni keenya dhaaba fi mootummaa isaa irratti mufii fi komii qabu waggoottan sadeen dabre ifatti ibsee jira.
Kabajamtoota Hirmaattoota Sirna Kanaa

Dhaabbanni keenya, Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoos mufii fi komii ummata bal’aa irraa ka’aa jiran kanneen karaa bilchina qabuun xiinxaluudhaan tarkaanffii adda addaa fudhataa tureera.

Kanaanis, dhaaba fedhii fi gaaffii ummata Oromoo deebisuu fi imaanaa ummataa baachuu akkaa danda’uuf of-haaromsuun dhaabbata kallacha ummataa ta’ee akka ba’uuf xaarii fi ifaajjjiin taasifame akka laayyootti kan ilaalamuu miti.

Har’a dhaabbanni keenya, Dh.D.U.On dhaaba mootummaa Naannichaa hogganu qofaa osoo hin taane, dhaaba AWDUI fi biyya gaggeessuuf ga’uumsa horateen yeroo gabaabaa keessatti fudhatamaa fi beekamtii ol’aanaa saboota, sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa irraa argachuu danda’eera.

Yeroo ammaa kanatti, kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga lixaatti nageenyi bu’ee jira. Hawaasin fuula isaa hojii isaa idileetti deebifatee jira. Dhaabbileen siyaasaa morkattootaallee osoo hin hafin, abdii isaa dhaabaa keenya akka ta’e ibsuurratti argamu.

Walumaa galatti, dhaabbanni keenya, AWDUI fi biyya gaggeessuuf hireen argame kun, gama tokkoon ummanni Oromoo gaaffii yeroo dheeraa gaggeessummaa biyyaa nuuf haa kennamu jedhu kan deebii itti argate yoo ta’u, gama biraatiin amantaan saboonni, sablammoonni fi ummattoonni biyya keenyaa Dh.D.U.On biyya gaggeessuuf ga’uumsa akka qabu ifatti mirkaneessee jira.
Kabajamoo Keessummaa Kabajaa,
Kabajamtoota Hirmaattoota Sirna Kanaa,

Masaraan Daalattii (Arat Kilo) Oromoorraa fagaatee ture, aangoon biyyichaa Oromoof dugda gara-glfatee ture, kan kalee kuunnoo jechaa turre har’a, qabsoo Ummata Oromoo fi qabsoo saboonni, sablammoonni fi ummattoonni biyya keenyaa taasisaniin nu harkatti galee jira.

Imaanaa fi ittigaafatamummaan saboonni, sablammoonni fi ummattoonni Itoophiyaa nutti laatan kun baayyee ulfaataa fi halkanii guyyaa kan irriiba nama dhoowu akka ta’e hubachuun barbaachisaadha.

Gama tokkoon, biyya keenya irratti fayyadamummaa wal-qixxummaan haqaa akka mirkanaa’u gochuun, gama biraatin immoo, guddina dinagdee fiduun jiruuf jireenya lammii biyya keenyaa fooyyeessun hojii manaa guddaa fuul dura keenya dhaabbatee jiruudha.

Seenaan biyyoota addunyaa kanaa akka dhugoomsutti, tumsaa fi deeggarsa lammiilee biyyaatin alatti namni tokko masaraa galuudhaan biyyi badhaaadhee fi guddate hin jiru. Mootummaan Imaammataa fi tarsimoo misoomaa baasuu ni danda’a. Garuu, kan hojiirra oolchu lammii biyyaa hundaati.

Waan kana ta’eef, dhimmi biyya keenyaa kan hunda keenyaa waan ta’eef ummatni Oromoo, saboonni, sablammoonni fi ummattoonni biyya keenyaa akkasumas dhimmi biyya keenyaa kan nu ilaallata jedhan hundi Muummicha Ministeera keenya fi dhaaba keenya cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachsu hunda akka taasistan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.

Ummanni Oromoos akkuma aadaa fi duudhaa isaa Sirna Gadaatin gonfate ummattoota Naannoo keenya keessa jiraatani fi ollaa keenya jiran waliin nagaa, tokkummaa fi jaalalaan wal-wajjiin jiraachudhaan jijjiirama bu’uuraa gama misoomaa, dimokraasii fi nageenyaatin akka dhufuuf mootummaa cinaa dhaabbachuun tumsa isini irraa eegamu akka taasisu waamicha koon dabarsa.

Mootummaa Naannoo keenyaa Dh.D.U.On hogganamus, nageenyi naannoo fi biyya keenyaa iddootti akka deebi’uu, rakkoon bulchiinsa gaarii akka hiikkatuu fi ol’aantummaan seeraa akka kabajamu waan irraa eegamu hunda akka bahu carraa kanaan irra deebi’ee waadaa isini galuun barbaada.

Dhumarratti, irra deebi’ee baga gammaddan, baga gammadne jechaa, Kabajamoo Dr.Abiy Ahimad Muummichi Ministeera biyya keenya ummata sirna simannaa kanarratti argamaniif haasaa akka taasisan kabaja guddaan nan affeera.

Injifannoon Ummata Oromoo fi Ummattoota Biyya Keenyaatiif!!
Kabajin Bara Baraa Wareegamtoota Qabsoo Keenyaatiif!!

Galatoomaa‼