Ethiopian:Ministry of Education is the most corrupted ministerial sector in this country. Using the money obtained through loans and aids as a cover,

Ethiopia: Ministry of Education is the most corrupted ministerial sector in this country. Using the money obtained through loans and aids as a cover, it unnecessary interferes in the responsibilities and activities of the federal states violating their constitutional rights. Rather than distributing the money to the regional states and monitoring the use of the money, it keeps the money and has engulfed in acts of corruption. For example:

a. In 2006, it developed Afaan Oromoo textbooks (which did no concern it) for primary level. But the textbooks were not published after investing huge amount of money because of disagreements between parties involved (obviously connected to corruption). It also produced the worst Afaan Oromoo textbooks for secondary level (I don’t know how Oromia Education Bureau accepted these textbooks that are currently in use).

b. Two years ago, it developed LAGIM textbooks that totally distorted Qubee Afaan Oromoo (it changed from 33 to 57) to kill the language and Oromummaa) that were discarded by Oromia State. It is said that more than 90million USD was wasted.

c. A year ago it developed the worst English textbooks that begin teaching English alphabet with the letter “t” distorting the order of the English alphabets (I have the soft copies Grades 1 to 8 of these textbooks for evidence), but they have not been published for reasons that I am not sure about).

d. Starting from January 2016 it has been engaged in the rubbish work of the so called education roadmap that targets against Afaan Oromoo and Oromummaa. Oromoos are highly offended by the hidden agenda behind this roadmap and that will not likely realized because it violates the existing education policy and the constitutional rights of the regional states. It is said more than 49million Birr was already wasted on this evil work).

e. It has killed quality of higher institution education by preparing the so called harmonized curriculum and forcing higher institutions to implement identical curriculum.

f. It has killed teacher training program by preparing the failed BEd and PDGT programs, and prescribing teacher training programs that are not connected to school curriculum. The teacher training curricula and development programs for both primary and secondary prescribe identical methodology across all subject matters. However, it is very obvious fact that the training and continuous professional development that mathematics, English, Afaan Oromoo, Geography, etc teachers need cannot be identical at all.

Does the PM office know this sector indeed?

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal


“Seyoum Teshome jedhama. Barsisaa Universty Amboo Damee Waliso Campus hojjechaa jira.
Waggaa darbe yaroo Wayaaneen oromoota waliin hiitee turte Qeerroo oromiyaa tu akka gadlakkifamu godhee ture.

“Eegaa hidhaa bahee booda yammuu Habashoonni biyya alaati galan isaan jala galee Deebi’ee qabsoo oromoon dhiigaan dhufe dura dhaabbachaa jira.
Gocha badaa Burraayyuu, Finfinnee, Somaalee fi Benshengul Gumzi tti sanyii duguuggaa Oromoo irraatti raawwate oromootu balleessee jira jechaa jira.

“Dhumaatii uummata keenyaa Buraayyuu irraa kaasee hanga Assallaatti uumamee sana qindeessu irratti qooda guddaa fudhatee itti hirmaachaa akka ture himamaatt ture. Hanga ammaatitti garuu namuu akka seeraan gaafatamu, yoo xiqqaatee xiqqaates naannoo sana keessatti ijoollee keenya barsiisuu waan hin dandeenyeef dhiibbaan akka godhamu, yaaliin godhame hin jiru. Itti yaadaa. Gama seeraatin, gama bulchiinsa universitiitin, gama Qeerroo Oromootin hundi dura dhaabbachuu qaba.

“Keessumaa Qeerroon walisoo fi Hojjetoonni Universty walisoo Kara deemtuu yartuu kana irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba.
Namoonni Suuraa fi bilbila isaa qabdan nuuf ergaa !

“Qeerroo irraa!”

~from Naannoo Amboo.

 

#AMBOO #AMBOO Via: Tsegaye Ararssa

Dhaamsa Uummata Oromoo fi warra biyya bulchaa jiran hundaaf!

Dr Abiyyi fi Dr Lammaa ilaallata


“Baratoota yuniveersitii AMBOO irraa baraata jiranii fi eebbifamanii ta’aan irra.

“ollaan akkam bultee beeka akka itti bulee aabbatu beeka jedha sabni keenyaa yeroo mammaakuu kannin kana jedhef immoo yeroo baay’ee wa’ee yuniiversitii Amboo fi gosaa barnoota ( field ) inni barsisuu baay’ee kan nama aja’ibuudha.barattota waggaa sadii barsisee lafa irraatti gatee jiraa . yuniversitichi gosaa barnoota barsisuu sanaa irratti qorannoo wan hojjatee nati hin fakkaatuu sababni isaa barattotni waggaa shanan kana ol yuniversitichaa keessa eebbifamani ba’aan hojii tokko malee akkasumatti ta’aa jiruu kanaf yuniversitiin AMBOO FI Yuniversitootni akka Amboo field barsisaan duraa qorannoo osoo irratti hin gaggeessin dhaloota ajjeessa jiraan kun maf of eeggannoo hin goneen dhamsaa qeerroo bal’aati .kanaf ammas irraa deebiin wanti nuf manxaansituu department akka
1.Early childhood care and education Ecce
2.sociology
3.Social work
4.ADULT
5.Disaster risk management and sustainable 6 special need
gosaa barnoota kana irratti akka mootummaa feederalaas ta’ee naannoo irratti xiyyeeffatan gafaachu barbaanna.kanaf baratootni amma barachaa jiraan illee hamileen isanii baayee gad bu’ee jiraa mal gochaa baraana warri baraatte ta’aa jiraa hoo jecha jiruu.kanumaan wal qabate sagaleen barattota hojii dhabdoota hanga bara 2018tti osoo hojii tokko mootummaan hin jalqabsisiin hojiin ala taane jirru sagaleen keenya nuf dhaga’amuu qaba.yeroo baay’ee head department bilbilaan gafaane mal irratti hojjacha jirtuu jenne yoo gafaane nu jalaa calisuu malee deebiin biraa hin jiruu ergaa akkas ta’ee immoo dhaloota maf ajjeessuu? barataan hanga waggaa sadii fi isa ol yuniveersitii keessatti baratee barumsaa baratten hin hojanne immoo barachuun maf nu barbaachisee ?kanaf nuti iyyane iyyanee dadhabnee jiraa kanan boodaa barataan barachaa jiruu fi eebbifamee ba’ee pirisdaanti yuniveersitii Amboo gafaachun dirqamaa keenya ta’aa.adaraa dhamsaa qeerroo barattota yiniveersitii Ambootti baraatani eebbifamani fi baraacha jiruu kana qilleensa irraa nuf olchii.lammiituu lammiif gaddisaa.”

#AMBOO