Ethiopia: Is it possible to conduct free and fair election in the middle of civil war?

Ethiopia: Is it possible to conduct free and fair election in the middle of civil war?

The answer is yes in the eyes of African dictators!
 
Now it is fashionable for African dictators to conduct elections in the middle of civil wars.
 
Ethiopia is trying hard to use the same experience, It seems very convenient to rig Election at gun point.
 
It is more than clear the unpopularity of the Abiy Ahmed’s Prosperity Party in Oromia, the state where he comes from. Instead, OLF and OFC are hugely popular in Oromia. Unfortunately, Abiy Ahmed has imprisoned leaders and most of members of these political parties. OLF and OFC couldn’t even open their offices.
 
Prosperity (Bilxiginaa) Party already rigged the election of 2021!
 
By jailing, killing and starving people who they suspect are supporters of the opposition parties.
 
EZEMA + Prosperity = Prosperity Party !!
 
Will it be free and fair election in Ethiopia? Where there is no independent media (the countries media 100% controlled by these two parties which are engaged in disinformation and misinformation)
 
There is no independent electoral board. The chair-women takes order without questioning from the Prime Minster. Herself is ex-member of EZEMA!! She seems sitting there to fulfill the wishes of these two parties.
 
The security apparatus seems, it is there to protect the ruling Party’s interest.
 
There is no independent judiciary, it works at the pleasure of PM
 
Another factor is money, both parties (EZEMA and Prosperity) manage the money that the country own. They buy cadres whose propaganda is deafening ears of people day and night without a break, etc
 
It is like waiting dove from the snake egg!!
 


The ruling party in #Ethiopia is organizing a “21-million-people-March” in #Oromia to be carried out this week. The demonstration has three Objectives.
The first goal is to recognize the “victory won against the junta in the war carried out to enforce law and order.”
 
The second goal of the demonstration is “to tell those who want to appropriate the victory against the junta for themselves that it belongs to the Oromo people.”
The third and final goal of the demonstration is “to show that the prosperity party has the support of the Oromo people to do whatever it likes in the future.”
Via Solomon Ungashe


Filannoo Biyyaalessaa waliigalaa marsaa 6faf baay’inni miseensota bakka buutota ummataa naannolee


Dhaddacha Koloneel Gammachuufaa N_20 Guraandhala 1/2021 ture Irratti waan Colonel Gammachuu Ayyaanaa Dubbate
[SQ-Guraandhala 1/2021]
Mana murtii Caffee Tumaa irratti koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkas jechuun dhaddacha irratti dubbataniiru.
 
“1, kabajamoo mana murtii, Ani Miseensaa fi ofii seera siyyaasaa ABO ti. Yeroo jijjiiramni dhufe warra mootummaa waliin jaarsummaa ta’ee karaa nagaan qabsaa’uuf biyya gale keessaa ani nama tokko. Ergasiis karaa nagaan qabsaa’uu malee an takkaa yakka tokkollee hin raawwanne.,
 
2. Himata shororkeessummaa narratti dhiyaate waggaa tokkoof ergan hidhamee booda muummichi ministeeraa masaraa mootummaatti na waamee erga waliin dubbanne himanni addaan citee gad dhiifameen ture. Ergasii kaayyoo ABO dhiisee akkan paartii badhaadhinaatti dabalamu gaaffii naaf dhiyaate kufaa waanan godheef haaloo natti bahuuf deebisanii na hidhan malee an balleessaa tokkollee hin qabu.,
 
3. Ergan hidhame gara mana hidhaa 8 seeneera. Manni murtii yeroo 4 akkan gadhiifamu ajajus poolisiin humnaan seeraan olitti na tursee jira. Akkuma qodaatti walitti na daddabrsu. Dhaddachi kun bakka an turu mana amala sirreessaa Qilinxoo akka tahu ajajee ture. Osoo sababa isaa natti hin himin ajaja mana murtii tuffachuudhaan Qaallittiitti na dabarsan. Achitti qofaatti na hidhan. Takka jedhanii namoota mana hidhaa keessatti wal reebanii dhiigni isaanii lola’u madaan foon isaanii ajahe biratti na hidhan. Kun immoo dhiittaa Mirga namoomaa narratti raawwachuudha. Dararaa hamaaf na saaxilan. Jaal Jawwaar Maammad fi hiroyoottan isaa waa’eekoof nyaata lagatanii harri guyyaa 4ffaadha.An kaayyookoo hin dhiisu, balleessaa waanan hin qabneef dhaddachi kun bilisa nabaasa jedheen amana. Yoo kun ta’uu baates kaayyoo kootiif innis bilisummaa sabakootiif hamma lubbuutti kaffaluuf qophiidha. Injifannoon uummata Oromoo bal’aaf !”


Muuxannoo keenya irraa
 
1. TPLF waggoota 27 guutuu Oromoo fi Oromiyaa irratti yakkoota olaanaa raawwachaa turte.
Keessattuu, miseensotaa fi deeggartoota ABO gara jabinaan ajjeesaa turte.
 
2. Saboota fi jaarmiyoota saboota Itoophiyaa hedduuf hamoo hin turre.
 
3. Kan nama dinqu kanneen har’a TPLF ajjeesaa fi balleessaa jiran kanneen TPLF harka irra qabaa turte: shaabi’aa, Andaargaachoo Tsiggee, Birhaanuu Naggaa, fi kkf dha.
 
4. TPLF hanga ABO balleessuuf hojjachaa turte kanneen har’a garagalanii ishii nyaataa jiran kanneen balleessuuf hin yaalle. Shaabiyaa waraanaan balleessuu otuu dandeessuu dhiifte; Birhaanuu Naggaa, Andaargaachoo Tsiggee fi Mormitoita warra Amaaraa ajjeesuu otuu dandeessuu hidhaan adabdee dhiifte.
 
5. TPLF/EPRDF baroota aangoo irra turte, namicha Ayloom ajjesee fi miseensa ishii Shaalaqaa
Tsahaayyee jedhamu Kan mataa Tikaa Kinfee Gabramadin jalaa ajjeese qofaa du’aan adabde.
 
6. TPLF miseensota, qondaaltotaa fi deeggartoota ABO hedduu dhoksaatti fixxe; Qeerroo kuma shanii ol fixxe. Andaargaachoo Yamanii qabde garuu hin ajjeefne.
 
ABOn haqa Oromoof waan falmuuf, sirna TPLF gad-dhaabe diiguuf murannoo guutuun qabsaa’aa ture; sirnichi jiguu isaatti gammachuu guddaa qaba. Kun garuu ummata Tigiraay miidhuu jechuu miti.
ABO ammas jabeessee waan mormu qaba. Kunis qaama sirna cunqursaa TPLF jige bakka bu’ee sirna cunqursaa biroo itti fufsiisuuf hojjatu kamiyyuu hin fudhatu!!
Hundeen cunqursaa haga gogutti qabsoon itti fufa!!
Dabessa Gemelal


“Nuti du’as hin sodaannu. Oromiyaa keessatti daa’imaa irraa hanga jaarsaatti du’aa jiru. Garuu hidhaa keessaa baasanii isa nu ajjesan jibbine.”(Amanu’eel Beekkataa”
[SQ- Guraandhala 1/2021]
 
Hidhamtootni siyaasaa mana hidhaa Qilinxoo jiran bakka hidhamnee jirruu baasanii ni ajjeesaa jiru jechuun yaaddoo qaban mana murtiitti dubbatan.
Akka hidhamtootni siyaasaa jedhanitti ammaan dura dargaggoo Gaaddisaa Nagaasaa mana hidhaa Qilinxoo irraa baasanii bakka buusan dhabame hanga ammaa jiraa fi du’ee isaa hin beekamu ajjeefameera kan jedhamu dhageenye ammas waan koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti tahaa jiru nu yaaddessaa jedhan.
 
Dargaggoo Amaanu’ee Beekkataa guyyaa har’aa dhaddacha irratti akkas jechuun dubbateera.
“Waan Kolonel Gammachuu Ayyaanaa irratti raawwate nu gaddisiiseera. Kanaan duras dhaddacha kanatti himatamaa kan ture Gaaddisaa Nagaasaa kan jedhamu ajaja mana murtiitu jira jechuun gowwoomsanii akka Qilinxoo dhaa bahuuf gaafatan. Yoo inni didellee humnaan fuuna waan jedhaniif bulchiinsi mana hidhaa Qilinxoo dabarsee kenne. Ji’a tokko booda tarkaanfii irratti fudhatameen du’eera jedhan.
 
Haga ammatti du’asaa dhaddachatti hin himne. Kolonel Gammachuus gaafa nubiraa baasan nu yaaddesse. Nageenyi isaa ammas baayyee nu yaaddessa. Nuti rasaasa hin sodaannu. Nuti du’as hin sodaannu. Oromiyaa keessatti daa’imaa irraa hanga jaarsaatti du’aa jiru. Garuu hidhaa keessaa baasanii isa nu ajjesan jibbine. Hidhamnee harka namatti du’uu jibbine. Sodaa du’aa hin qabnu.
 
Tokko tokkoon nu baasanii nu ajjeesuu isaanii jibbine. Waluma faana yoo nu fixanuu hin sodaannu. Nuti mirga keenya falmanneeti kan himatamne. Balleessaa hin qabnu.Nuti dhaddachi kun walaba seena. Amma yoo isa tokko tokkoon mana hidhaa baasanii nama ajjesan nurraa hin dhaabin as dhufuun faayidaa hin qabu.
 
Tokko tokkoon mana hidhaatii yoo fuudhanii nu fixan Yeroo muraasa booda dhaddacha kanatti nama muraasatu hafa.” Amanu’eel Beekkataa Guraandhala 1/2021 kan dhaddacha irratti dubbate.