Ethiopia: Breaking: Speaker of the House of Federation (HoF) resigned from her position, Tigray TV says.

Breaking: Speaker of the House of Federation (HoF) resigned from her position, Tigray TV says.

#AddisStandardΒ has learnt that her resignation came shortly before the HoF delivered on the much anticipated outcome of the Council of Constitutional Inquiry (CCI) onΒ #Ethiopia‘s deferred election which is scheduled on Wednesday June 10. It is not clear if the HoF will proceed with its scheduled session after today’s news of the resignation of its speaker.

Keria Ibrahim was elected as Speaker of theΒ #HoFΒ on April 30, 2018.

According to Tigray Communication Affairs Bureau, Keria resigned from her position refusing to work with those who display unconstitutional & authoritarian practices.

Addis Standard

 


FULBAANA 30 BOODA MOOTUMMAA KANAAF SA’AAN TAKKALLEE HAYYAMAMUUFII HIN QABU !
=====================================
Bekele Gerba

Haala yeroorratti ibsa har’a Muummichi Ministeeraa Mana maree irratti dhiheessan hordofeen jira. Ibsa isaaniirraa adda durummaan kanan eege waa’ee naga-dhabiinsa, ajjeechaa, reebicha, gudeeddaa, saamiinsaa fi buqqa’insa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee hiika kennu jedheetani.

Walga’icha irratti bakka-bu’oonni naannolee adda addarraa dhufan waa’ee uummata isaanii gaaffilee kaasanii jiru. Fakkeenyaaf, kanneen Tigiraay irraa dhufan daandiin waggoota lamaaf irraa cituu isaa, turistoonni Tigiraayiin akka hin deemne dhorkamuu isaanii, pirojektoonni jalqabaman hin xumuramin hafuu isaanii, miidiyaan mootummaa duula jibbiinsaa uummata irratti gaggeessaa jiraachuu isaanii cimsanii kaasaniiru. Kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufanis waa’ee barattoota dubaraa yuniversitii Dambi Doolloo irraa osoo galanii butaman jedhamanii kulkulfatanii kaasanii jiru.

Oromiyaa keessatti lammiiwwan mormi irraa muramee bineensaaf kennamaa osoo jiranii, iji keessaa bahee qaamni irraa muramee ajjeefamaa osoo jiranii, haadholiin ilmaan irraa galaafatamaa osoo jiranii, obbolaan boolla takkatti awwaalamaa osoo jiranii, midhaani fi manneen jireenyaa qonnaan bultootaa guyyaa safaa qaama mootummaan osoo gubataa jiranii, walumaagalatti gochi diinummaa osoo raawwachaa jiruu bakka-bu’aan gaaffii kaase takkallee hin jiru.

Egaa “bakka-bu’oota” akkanaati aangoorra akka turaniif heera fooyyessuu kan barbaadan. Oromoon silayyuu bakka- bu’aa hin qabu ; Fulbaana 30 booda ammoo guyyaa tokkoof osoo hin taane, daqiiqaa takkaaf heeraan ala akka itti fufaniif haayyamamuufii hin qabu.


Gaaffii fi deebii kushmidiea irraati ajajoota waraana bilisummaa oromoo jaal Gammachuu aboyee fi jaal marroo godhani guutuu isaa caqasaa..