ERGAA HATATTAMAA:Guyyaa Borii Kaase Guutummaa Waldaa Kiristaanaa Oromiyaa Keessa

ERGAA HATATTAMAA: Guyyaa Borii Kaase Guutummaa Waldaa Kiristaanaa Oromiyaa Keessa Jirutti Akkasumas Biyya Alaatti Waa’ee Rakkoo Biyya Keenyaa Keessumattu Wallaggaa Ilaalchisee Waaqayyo Nagaa Akka Buisuuf Kadhannaa Guddaa Akka Goonu Waamicha Goona. Kanaaf Xinnaa Guddaa Osoo Hin Jedhin Hundi Keenya Wal Geenyee Haa Kadhannu.

Galatoomaa!
Wangeelli haqa sabaaf yoo dubbatu, haqnis dafee bakkatti deebi’a!!


Keessumattuu Obbolootni Koo Mandara Araada Caati Jirtanis Haa Ga’uuti Ka’a Kottaa Waliin Kadhannaa Isin Keessa Nama Biyya Bulchutu Jira Kanaaf Seexannis Araadaan Isin Awaalte, Amma Haa Ga’u Kottaa Waaqayyo Akka Nagaa Buusuuf Nagaa Biyya Keenyaaf Kadhanna Yoo Nagaan Bu’e Isin Bor Mandara Araadaatti Hin Argamtani Biyya Bulchitu Maatii Bulchitu. Waaqayyo Kaayyoo Guddaadhaaf Isin Barbaada. Achitti Akka Isin Haftan Miti. Wanti Guddaan Isin Keessa Jira. Waaqayyo Wanta Isa Isin Keessa Kaa’e Sanaf Isin Barbaada Dhimma Sitti Ba’uu Barbaada, Bor Maatii Keessaniif Qe’ee Keessaniif Biyya Keessaniif Ni Barbaachiftu Kottaa Waliin Kadhannaa.

Ammas Hubadhaa Ani Waaqayyo Nagaa Akka Buusuuf Kadhanna Jechaan Jira. Raajii Sobduun Tokko Tokko Ka’anii Waaqayyo Shaneef Hin Kadhatin Naan Jedhe Yoo Jedhan Dhiisi Taa’i Jedha. Kan Dhugaaf Kadhatu Haa Ka’u Waaqayyo Akka Nagaa Biyyattiif Buusuuf Ka’ee Irratti Haa Kadhatu.

Ergaa Kana Hundumaan Ga’aa Warra Hin Dhageenyetti Himaa, Paasterootaaf Jaarsolii Waldaa Qeesota Facebook Hin Fayyadamneef Bilbilaan Itti Hima. Waaqayyo Waan Haaraa Ni Hojjeta. Waaqayyo Nagaan Nu Haa Oolchu Araarri Isaaf Ayyaanni Isaa Nuuf Haa Baay’atu! AMEEN!!

Via: Addisuu Waayimaa