Yaroo qabri gooticha Elamo Qilxu daawwanu jaal Dhugomsaan kan loola gootichi ittin kufee kessa ture

Yaroo qabri gooticha Elamo Qilxu daawwanu jaal Dhugomsaan kan loola gootichi ittin kufee kessa ture akkanatti jaal Elamo yaadata.