Ejjannoon ABO Fi KFO Fala Biyyoolessaa Furmaata Rakkoo Siyaasaa Biyya Mootummaa Seerawaa Hin Qabne Keessatti Baay’ee Murteessaadha.

[Ezel Oromia-Afaan Oromoo Gurraandhala 21-2021]

Ejjannoon ABO Fi KFO Fala Biyyoolessaa Furmaata Rakkoo Siyaasaa Biyya Mootummaa Seerawaa Hin Qabne Keessatti Baay’ee Murteessaadha.

Dhimma kana ilaalchisee lammiileen Oromiyaa fala kanatti amananii biyya keessaa fi alaan deeggarsa isaanii dhageessisaa gaaffiilee hubannaa nu barbaadchisa kanneen jedhanii keessaan nu gaafatchaa turanii yaada bal’aa hubannaa taha jennee yaadnu akka armaanbgadiitti dhiheessina.
 
Deeggaruu, tumsuu fi dhaadhessuun qofti gahaa miti waan taheef gadi fageenyaan mootummaa ceehumsaa fi mariin biyyoolessaa sirriitti kanneen hin hubatin waan jiraniif akka dubbisaniif hubachuuf xiyyaafannoon akka dubbistan jechaa gara dhimma keenyatti seenna.
 
Akkuma beekamu biyyi Itoophiyaan sobaan abbootiin irree jiraachisaa turan mootummaa Ummataan filatame qabaattee nagaa fi tasagabbii waaraa fiduuf hiree amansiisaa nageenya lammiilee ishee tiksu argattee hin beektu. Ammaa hin qabdu waan taheef carraa mootummaa ofii filachuuf immoo ulaagaan duraa ejjannoo ABO fi KFOn qabatan kanneen tahuu seera addunyaatiin deeggaramaadha.
 
Egaa Moorummaan Ceehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) ABOn xunurarraan gahee iru kun akka Oromiyaatti lammiileen Oromiyaa biyya saboota hundarraa ijaaramtu qabaachuu fi nageenya amansiisaa keessatti hanga mootummaa ofii fulachuuf haalli aanjaan argamutti ABOn gaafatamummaa fudhatee haala mijeessuuf kan akeekameedha.
 
Mariin Miyyoolessaa Feederaalawaa Dimoraatawaa Itoophiyaatti KFOn qabatee jirus haaluma kanaan akka feedaraala dimokraatawaa ripaablika itoophiyaatti hanga filannoon haqa qabeessa tahe geggeeffamee mootummaa ofii filachuun dandahamutti waan lammiileen biyyattii irratti walii galuu qaban kanneen akka alaabaa, daangaa biyyaa fi bu’uuraalee hawaasaa akka biyyaatti jiran dabalatee waan biyyaaf murteessaa tahan irratti marii geggeessuuf kan carraa argamsiisuuf kan hojjatuudha.
 
Kanneen akeeka eebbifamaa kanarraa dantaa ofii keessaa dhaban Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa ABOn geggeessuu fi Marii Biyyoolessa Feederaala Dimokraatawaa Ripaablika Itoophiyaatti KFOn itti jiru fudhachuu didanii abbaa irrummaa fufsiisuuf ijibbaataa jiraniidha.
 
Gareen haftee ergamtoota EPRDF/TPLF irraa shororkeessummaa dhaalan filannoo marsaaa shaniif geggeessaa turan irraa barachuu hanqatanii ammallee filannoo marsaa jahaffaa diraamaa fakkaataa hojjachuun aangoo abaaramaa dhigaa dhangalaasaa, lubbuu baasaa, lammiilee buqqaasaa fi baqachiisaa jiraatu itti fufsiisuuf carraaqaa kanneen jiran Ummataaf abboomamuu lagachuun akeeka eebbifamaa ABO fi KFO ofirraa dhiibuun abbootii irree kanaan duraa caalanii argamuu filatan.
 
Lammiileen Oromiyaa fi Ummattootni biyyattii guutummaatti ejjannoon ABO Fi KFO fala akka biyyoolessaatti argamsiisuuf furmaata rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti mootummaa seerawaa hin qabneef baay’ee murteessaa waan taheef dhaabbileen idil addunyaa owwatanii tumsa barbaadchisu mara gochuuf xumuramuu Mootummaa Ceehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) ABOnii fi Marii Biyyoolessaa Feederaalawaa Ripaablika Itoophiyaa KFO hojiitti hiikamuu qofa eegaa akka jiran isin yaadachiisna.
 
Dhumarratti wanti lammiilee Oromiyaa fi Ummattoota Feederaalawaa Ripaabilila Itoophiyaa kabajamuu mirga namoomaatti amanan marti hubachuu qaban deeggarsaa fi tumsa ejjannoolee lamaan eebbifamoo ABO fi KFOn qabatan kanneen hojiitti hiikuuf gahee waloo fi dhuunfaan irraa eegamu hunda bahatanii furmaata waaraa naannoo isaaniitti fiduuf dirqama lammummaa isaanii akka bahatan dhaammanna.
 
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati.

Mohammed Hassen Wako


Oromoon balaa itti adeemu hin argu taanaan heddu nu hafa! Beeketuma ilaala taanaan gabrummaaf qophiitti jira! Ykn …

 

– ባለግዜ ተረኞች ቆቀ(ቆሞ ቀሮችና) ኤርትራውያን ናቸው።


Ministirri Minesteera Maallaqaa Itiyoophiyaa Obbo Ahmed Shidee Kalee gara USA imalanii turan. Garuu Presdaantiin USA Joe Baayden dawwaannaa beekkamtii hin qabne jechuun simachuu diduun gara biyyaatti deebi’ee jira. Kunis salphina guddaadha jechuun hayyoonni siyasaa dubbachaa jiru. Kun kan mullisu Addunyaan Mootummaa Itoophiyaatti dudda galuu ishiiti. CCNtu gabaase.