EEYYE Rabbiin Akkuma hojjatan Namatti hojjata wanni Nama Ajaa’ibu isa dabrerraa inni jiru barachuu dhabuudha.


EEYYE Rabbiin Akkuma hojjatan Namatti hojjata wanni Nama Ajaa’ibu isa dabrerraa inni jiru barachuu dhabuudha.
 

Inni jidduu taa’in osoo waraana Bilxiginnaa/Pp ta’e ijoolleen nidheessiti, Waan WBO taeef akkatti marsitee teessi.

Warri siyyaasaa kun saba Oromoo kana qusadhaa maaloo!
Diina dhokataa suusee????


EEYYE Rabbiin Akkuma hojjatan Namatti hojjata wanni Nama Ajaa’ibu isa dabrerraa inni jiru barachuu dhabuudha. mootummaan Dargii Haylasillaaseerraa baratee ummata miidhuu hin dhiifne. gocha sana fakkaatu ummatatti hojjatee wayyaaneedhaan cabe
Wayyaaneenis dargiirraa hin baranne “anis bor akkana” hin jenne waan jarri ummatatti hojjachaa baate amma kunoo dabareen isii geenyaan qabamte
Hojiin Rabbii nama hin galu warra biyya bulchuuf barnoota guddaadha.

Akkas jedhee dursee isaan gorsaa tureem professoriin!


Ijoollummaatti heerumuun Ayishaan carraa barumsaa dhabdee turte.
Amma garuu ijoollee ishee afran waliin barumsa ol-aana qaqqabdee barachaa jirti.
Oromoo Keeniyaa kan taate Ayishaan akkasitti jireenya keessa dabarte dhugaa baati.
Odeeffannoo dabalataa hedduuf https://bbc.in/3i0uNKH