#Eessajirta ? Saba Oromoof oolmaa ooluun gatii nama kaffalchiisa.

#Eessajirta ? Saba Oromoof oolmaa ooluun gatii nama kaffalchiisa. Kana haala amma Jaal Dawwud Ibaa, HD, ABO keessa jiru irraa arguu dandeenya.
 
Dhugaasaa jiraachuun, haqaa fi inbjud, Kaayyoo jaallan sibiraa ligan baadhattee deemuun Xoophiyaa keessatti gatii guddaa nama kaffalchiisa keessattuu yoo Oromoo taate!
———————/////——————-
Eessa jirta ?
-Osoo Amaara taatee Mikaa’eelii ykn Maleekaa keenyatu bade jedhanii biyya balleessu.Maqaa keetiin bataskaana bananii siif sagadu.Iyyasus Kiristos jaarraa 21 ffaa keessa nuuf kenname jedhanii si waaqessu.Sababni isaammoo waan dhalli namaa namaaf hin oolle waan namaaf oolteef.
-Utuu Faranjii taatee,goota jaarraa 21ffaa jedhamtee addunyaa kun kaffaltee si do’atti.Kabaja guddaatu siif kannamee kunuunfamta.Sababni isaa dhala namaaf jettee jireenya namummaa kee waan dhiisteef.
-Osoo kan warra Afrikaa taatee,Maandeellaa keenyatu bade jedhanii waraana kaasu.Qaamni sijibbu hinjiru ture.Hundumtuu sijaallata ture.Paartiin biyya bulchus ofiisaaf jedhee sikunuunsa ture.
Amma garuu….
 
-Ati Oromoodha! Oromoon immoo goota isaaf gaafa inni du’u qofa bo’aaf.Yoo baayyate siidaa jedhee dhagaa walirra tuulaaf.
-Waan ati taateef,aarsaa ati kaffalteef,oolmaa ati oolteef gaafa ati duutu qofaa dubbata.
-Miidiyaaleen Oromoos gaafa ati jirtu sin barbaadan.Gaafa ati duutu isaaniif waan guddaadha ajaandaa oduu argatu.
 
-Aktivistiin,artistiin namoonni hawaasa biratti fudhatama qaban hundumtuu gaafa du’a kee qofa lafa dhiphisu.Amma garuu eessa jira jedhee namni sigaafatu dhabameera.
Gootni kun eessa jira ? Maaliirra jira ? Maal keessa jira ? Maaf jechuu dadhabne yaa firaa ?
Maxxansinee ykn share gochuun sagalee haataanuuf. Via Lati