#Eessa jira? Maqaan isaa Gaayoo Kootee Adii Aadee Saaraa jedhama.

#Eessa jira? Maqaan isaa Gaayoo Kootee Adii Aadee Saaraa jedhama.

Dhalataa Oromiyaa kibbaa godina Booranaa aanaa Areerooti. ‘Social Media ‘ irratti maqaa Gumii Surichoo Layee GSL jedhamuun beekama. Gumiin rogeessa cimaadha. Keessummattuu naannoo dhaloot isaatti rogeessa jajjabaa kibba Oromiyaa (Booranafi Gujiitti) nama sagalee ummataaf ta’uun dinqisiifannaa guddaa hawaasa naannoo irraa gonfateedha. Dargaggoon kun sababa adamoon warra biyya bulchaa jiruu itti baayyattee, yeroo akka akkaatti hidhaa turaniif teessoo isaa jijjiirratee magaalaa Finfinnee jiraachaa ture. Taatullee adamoo bulchiinsa godina Booranaa isaa jalaa galuu didde. Bakka inni jiraatuutti hordofuun adamsaa turan.
 
Haala kanaan garee adamsitoota Booranaa irraa dhufte rogeessa Oromiyaa dargaggoo Gaayoo Kootee Adii (Gumii Surichoo Layee) Waxabajjii 14,2021 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidetaatii mana jireenna isaa keessaa fudhanii as buuteen isaa dhabame.
 
Booda guyyoota kudhanii booda Waxabajjii 24,2021 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Caffee Muudaa (Lidetaa) buufataa Poolisii 5ffaatti argame. Guyyoota muraasaaf firriis achiitti gaafachaa turan.
ErgasiErgasii immoo kaadireen Godina Booranaafi qaamni bulchiinsaaf nageenna godina Booranaa Gumii Surichoo ukkaamsani Godina Booranaatti geessuun yeroo muraasaaf magaalaa Yaaballoo qajeelcha poolisii godina Booranaatti hidhamuun dhaga’ama. Ammas ergaa qajeelcha Poolisii godina Booranaa magaalaa Yaaballoo jiraachuun dhaga’amee achii miliqsanii dhossan. Ergaa achii baasanii Gumiin lubbuun jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa wantii beekkamu hin jiru. Yeroo ammaa maatiin isaa bakka deemanii barbaadataniis wallaallanii gaddaa hamaa keessa jiru.
Kanaafuu; dhaabbatoonni mirga dhala namaatiif falman hundinuu akka ilma keenna Gaayoo Kootee Adii nuuf barbaaddan kabajaan isan gaafanna”
QBO K/O irraa
Dabessa Gemelal

1 Comment

  1. A question to any and all Kichuu readers about Gumii Surichoo Layee (SMH),

    Please share any new developments or information regarding this brave Oromo young man, if you have any. Also, is there any way we, Kichuu’s readers can help him? I am painfully aware of the disappearance of our Sage, Dabbassaa Guyyoo, and many other Oromo Citizens in this part of the World. Hoping to hear back some good news!
    Thank you!

Comments are closed.