Magaalaa Duukamitti Sukkaara Seeraan ala darbaa ture qabamerratti murtiin kenname.

Magaalaa Duukamitti Sukkaara Seeraan ala darbaa ture qabamerratti murtiin kenname.

It looks like Ethiopia has become a warlord country under the TPLF’s Rule!

Magaalaa Duukamitti Sukkaara Seeraan ala darbaa ture qabamerratti murtiin kenname.
===========
Sadaasa 21, bara 2010 sukkaarri kuntaalli 80 kontirobaandiin fe’amee osoo darbaa jiruu magaalaa Duukam ganda 01 keessatti to`attoota tiraafikii magaalichaatiin to`annoo jala oole. Yeroo qabamutti konkolaachisaan maqaan Kaasiyyee Tamrat kan miliqe yoo ta`u gargaaraan konkolaachisaa Abdii Naasir jedhamu qabamee to`annoo seeraa jala oolun qorannoon irratti erga gaggeeffamee booda murtiin itti kennameera.
Haaluma kanaan manni murtii Aanaa Aqaaqii dhaddacha gaafa 13/04/2010 ooleen himatamaa gargaaraa konkolaachisaa Abdi Nasir jedhamu qarshii 10,000 (kuma kudhan) adabee jira. kana malees Sukkaara kontirobandin qabame Kuntaala 80 ykn KG 8,000 ta`u gurguramee tilmaama walii gala qarshiin 160,000 (kuma dhibba tokkoofi kuma jahatama) ta’u lakkoofsa herreega baankii koreen lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa`an deebisanii dhaabuuf Magaalaa Duukamitti banametti galii akka ta`u murtee dabarsee jira


ኦቦ በቀለና መሰሎቹ በኢትዮጵያ ምድር ፍትህ እንዲሰፍን፣ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሳዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ የዜጎች እኩልነት እንዲረጋገጥ በመታገላቸው ብቻ አንደ ወንጀለኛ መቆጠራቸው ሳያንስ፣ ታመውም በቂ ህክምና እንዳያገኙ መከልከል ደግሞ የአሳሪዎችን የጭካኔ ጥግ ያመለክታል፤ ኦቦ በቀለ ገርባ፣ በቂሊንጦ እስር ቤት ውስጥ በጠና መታመማቸው እየተሰማ ነው፤ ነገር ግን የእስር ቤቱ ጌቶች ኦቦ በቀለ በቂ ህክምና እንዳያገኝ መከልከላቸው በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለለው የጨካኞች ተግባር ነው።
By Hailu Adugna