Breaking: Dursaan ABUT Dr.Dabretsiyoon G-Mikaa’el, baatiwwan jahan darban keessatti Muummichi Ministiraa Itoophiyaa

Breaking:-
Dursaan ABUT Dr.Dabretsiyoon G/Mikaa’el, baatiwwan jahan darban keessatti Muummichi Ministiraa Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad hojii aja’ibaa hojjataniif galatoonfatanii, fuldurattis Ittifufanii Itophiyaa bulchuu fi ceessisuu kan danda’u isaan qofa jedhan.Hojiiwwan baatiiwwan jahan darban Dr.Abiyyi hojjatan karoora ADWUI itti kenne odoo hintaane akka bulchaa biyyaatti ofii itti yaadanii kan karoirfatanii raawwatanidha jedhan.Kanaaf hojii gama hundaan hojjatame akka dhuunfattis ta’ee akka paartiitti amanuuf kan nuu dhibeedha jedhe.Kanaaf dinqusiifannaan keenya kabaja guddaa waliin jedheera.
Kunooti bulchuu hindanda’an odoo nuun jedhanii,akkasitti harka kennachiise ilmi Abbaa Gadaa!!
Amma sa’aa laaqanaaf bahameera.Sa’aa booda filannootu itti fufa!!

via: Dammaqaa Nagaasaa