ERGAA WAA’EE DUGUUGINSA SANYII IFA TA’EE: Oromia /Ethiopia

ERGAA WAA’EE DUGUUGINSA SANYII IFA TA’EE: Oromia /Ethiopia

SABBOONTOTA ILMAAN OROMOO MATAKKAL IRRAA GUURAMANII MANA HIDHAA WAYYAANEE MAAYIKELAAWII FI QILIINXOOTTI GIDIRFAMAA JIRAN.
Mootummaan Wayyaanee Bulguun Ilmaan Oromoo Hidhuu fi Ajjeessuu itti fufee jira.
Badii fi yakka Tokko malee Sabboontota Ilmaan Oromoo Matakkal( Dangab) irra guuree mana Hidhaa maayikelaawiitti Ji`a Ja`aa(6) oliif mana Dukkanaa keessaatti Reebichaa fi Doorsisa addaa Adaan nerga Iltaamsaa turee Hagayya 2/2017 Mana Murtii Liidataa jedhamutti Namoota 11 Harkaa fi miila isaani walitti sakaaluun mana murtiitti dhiyeessee jira.
Hidhamtootni Oromoo kun Galmee Obbo Habtaamuu Bayyanaa Amantee Jalatti kan himatamanii fi maqaan isaanii tarreeffame akkuma armaan gadii kana dha.
1. Obbo Habtaamuu Bayyanaa Manatee
2.Obbo Kaffaalee Nigaatuu Baddeessoo
3. Obbo Gonfaa Makuraa Amantee
4. Obbo Caalii Yaadataa Bulchaa
5.Obbo Bilisummaa Fiqaaduu Taaddasaa
6.Obbo Shaanqoo Abbushaa Fayyisaa
7.obbo Ol anaa Baayyisaa Galmeessaa
8.Obbo Billisaa Bayyanaa Amantee
9. Obbo Tasfaayee Abbabaa Gannatii
10. obbo Waaqtolee hayiluu Tufaa
11. Obbo Fiqiruu Zallaqaa Wiirtii
Hidhamtoota kana keessaa maatiin mana tokko irraa hanga nama 3-fi 2 tuu wal duukaa hidhamanii jiru.Rakkachaa jiru.
Sabboontotni ilmaan Oromoo kun baddii fi yakka tokko malee Sababa Oromummaa isaanii fi Dhimma saba isaanii Keessattuu, Gaaffii Mirgaa Ummatni Oromoo Matakkal gaafachaa jiruu fi rakkoo Ummata Oromoo Matakkal irra gaa`ee jiruu fi midhaa isaan keessa jiran waan ibsanii fi Rakkoo kanaaf mootummaa Wayyaanee furmaata gaafatanii fi gaaffii kana dhiyeessaniif, Akka Yakkatti isaan fudhatee Mootummaan wayyaanee /TPLF Sabboontota kana Adamsuun bakka mana jireenyaa fi bakka hojii isaaniirraa adamsamanii qabaamuun Hidhaman. Ji`a 6 oliif mana Hidhaa Maayikelaawii keessatti Reebbicha addaa addaa fi Korreentiin Waxaluun miidhaan garaagaraa qaamaa fi qalbii isaanirratti raawwatamaa akka ture mana murtii yeroo dhiyaatanitti madaa qaama isaanii fi Godaannisa qaama isaaniirra jiru Ragaaf Dhaddacha Liidtaaa Dhiyaatanirratti Qaama isaanii agarsiisaniiru,
Hidhamtoota kana keessaa
Obbo Kafafalee Nigaatuu Baddeessoo Reebichaa akka hamaatti Maayikelaawii keessatti isa irra ga`een Lafeen Cinaacha isaa akka Cabee fi yeroo ammaas Akka Afuura baafachu hin dandeenyee fi miidhamni guddaan akka isa irra ga`ee jiru Dhaddachatti himateera.
Haata`u malee, Sirni Mootummaa Wayyaanee kan Ofiin qabee ofiin hidhuu fi Ofumaa murteessu waan ta`eef ilmaan Oromoo irratti Murtii du`aa dabarsuu fi hidhaa bara dheeraa murteessuu malee kan Oromoof rifatu ta`ee hin argamne.
Maatiin hidhamtoota kanaa rakkoo maatii keenya irra ga`e, kun kan saba Oromoo hunda irra gaa`aa fi dhaqqabaa jiru waan ta`eef sabni Oromoo Waayee hidhamtoota Oromoo kanan callisee ilaaluu hin qabu.
Haqaa fi dhugaa Saba Oromoo hidhaa fi ajjeechaan ukkaamsuu hin danda`u.
Injifannoo Ummata Oromoof!
Maatii Hidhamtoota Sabboontota Oromoo Matakkal( Dangab) irraa

Via: Gizachew Teferra Tesso