Dubbiin ummata keenya Oromiyaa keessaa buqqifamee

Dubbiin ummata keenya Oromiyaa keessaa buqqifamee Wallotti aryatamee kun Oromoo maraaf salphina guddaa dha.

Qabsoo siyaasaa nuu fi ABN gidduutti deemaa jiru keessatti injifannoo siyaasaa jaraaf fidaa jia. Sagalee ummata kanaaf gurra kennuu dhabuun Wallo keessatti akka ABNiin moohamnu godhuuf deema. Kana qofa miti. Ummanni keenya Walloo (kan Afaan Oromoos tahee Amaariffa dubbatu) dubbii ummata kanaa irratti qurrama itti dhagahame ibsaa jiru. Kun akka Oromootti nun rifaasisu taanaan Oromummaan meerre? Jarri kun Oromoo afaan abbaa ofii wallaalchifame tahanillee Amaara caalaa Oromoon akka fira isaanii tahe sirriitti beeku. Kanaaf jecha gandoota irraa buqqa’an Oromiyaatti akka deebi’uu barbaadan irra deddeebia’nii ibsachaa jirani.

Garuu nama isaan dhagahu hin arganne. Amma dirree keessatti darbamanii MNAs tahee MNO kan jara hin beeyne roobni gannaa itti seenaa jira. Kanarratti ni soomanu. Waan nyaatanii fi uffatan hin qabani. Dubartoonni daa’ima hoosisanis heddu. Dubbiin kun dubbii namoomaa qofa osoo hin taane dubbii xiiqii Oromummaa tahuutu irra ture. Halagaa Walloon nu mormuu barbaaduuf deebiin agarsiifnu kan akkasii kana tahuu hin qabu. Yoo bulchitoonni mootummaa dhimma dahaban Qeerroon usuun irra hin turre. Keessattuu Qeerroon Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa fi Qeellam Wallaggaa taajjabbii jalaa of baasaa. Ummata kana gandeen irraa buqqifamanitti deebisiisuuf hojii sabboonummaa keessan madaalu guddaatu isin irraa eegama. Guddinni keenya diinni nutti hinaafu akkasitti wal facaafna taanaan xiqqeenya taha. Diina karaa ittiin luka nu jalatti caccabsu barbaaddachaa jiruufis cidha taha.

Yaya Beshir