Dubbii micciirudhaan gantummaa sirna godhachuu hindanda’amu!

Dubbii micciirudhaan gantummaa sirna godhachuu hindanda’amu!

Gartuu Ergamaafi maxxana PPtiin sirna ABO diiguuf dhamaatu, olola sobaa oofuudhaan ammas miseensota dhaabaa hiisisuuf kachaachalti. Nuti warra hidhaan doorsifamu, warra dantaan bitamu miti!
Kora Sabaa jedhanii PP waliin ta’uun shirri lafa jala oofaa turan, uummataan harkatti fashallaan, amma immoo hooggana ABO ittiin yakkuu barbaadu. ” Miseensotaan waan isinirra gahuuf gaafatamaan isin taha jedhanii doorsisan Jedhaniiti” dubbii micciiranii dhiyeessuf dhama’u!
 
Kan jedhame ifa. Walgahiif waamtanii nama hiisisaa turtan. Eeruu laattanii hoggana mana jireenyaa isaanitii guursisaa turtan. Ammas maqaa koraatin miseensa waamtanii( osoo isiniif tahee), warra isin morme hiisisuuf qophii PP waliin itti jirtan quba qabna. Sana miseensa keenya hubachiifneeti jirra. Daldala maqaa ABO fi HD-ABOtiin deemaa jiru saaxille! ” Yoo dhuftan asitti waan jarri kun isin irraan gahan hinbeekamuu of eeggadhaatu jedhame. Kun immoo gaafa Gumii sabaa jettanii waamtan, poolisiin waajira marsitanii wanti godhuuf yaaltan ni beekama. Gantuun safuu hinbeektu, sirna hinkabajju!
Beekkumsaa fi gahuumsa keessan beekna, eenyu maal eessatti akka barate wallaallee miti. Doofummaa isiniif dhoksineefi obsinee bakkeetti hinbaasna!
 
J/Daawud nama tokkoo miti, warra isin hiisiftanfi hogganoota isin gantan mara waliin mari’achaati hojii jaarmiyaa gaggeessaa jira. Taa’umsa Shanee Gumii gidduutti( yeroo Shaneen Gumii dalagaa irra hinjiraannetti) aangoon raawwachiisummaa kan irra jiru HD-Dhaabati.
 
Warra sirna beekuufi kabajuuf koreen kora qopheessitu kan seeraafi sirna hoggaa dura hundeeffamte. Osoo beekkumsi jiraatee, osoo naamusa hoggansaa xiqqoo qabaattanii waan dura tolfameen buluuf fakkeenya taatu ture. ” Ebeluun hidhaa jira, ebeluun biyyaa bahe…” Jechaa koree kana qilleensa irratti diiguf ifaajuun, shira isin ta’e jettanii hoggansaa fi miseensota koree kanaa irratti hojjachaa turtan saaxila. Sana gad-baaftanii dubbattu, ammoo deebitanii hoggana ABO jettanii of-waamtu. Safuu.
Hogganootni keenya seeraan ala ugguramanii taa’an, hanga isin hojii diigumsaa xumurtaniif akka ta’e, beekamaadha. Garuu isiniif hintaane, hinta’us! Maxxana PPn hoggana hiisftanii, jaarmiyaa dhuunfannaan inuma hintaane.

Aabb Leencoo Lataa fi Dr Diimaa Nagawoo ABO erga lagatanii bubbuleera. asdhihoo kanammoo Epp/Bilxiginnaatti Joined goone jedhanii afaan isaaniin nuttihiman”Gorsitoota Coloneel Abiyyii hooggansa Bilxiginnaa tahaniis hojjechaati jiru.
amma asdeebiyanii dhimma ABO irratti qorannoo goonaa maal goonaa jedhaniiti waan waliin hindeemne walitti bukeessuu barbaadu.
Saboo jaarroleenkun usanii waan Rabbi hireef nyaatanii hintaa’anii sabni haafalmatuutii?
 

Matakkal: Dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun reeffi isaa lafarra butamuu | RSWO

OBS-Turtii Piroofeesar Mararaa guddinaa waliin taasisne kutaa 2ffaa

OBS-“Siyaasa masaanummaa keessaa hanga hin baanetti laga hin ceenu” Proof.Mararaa Guddinaa.