Dubbii Jimaa Harargee Akkana ta’e! Diddiimessuu!!

#Diddiimessuu

Xalayaa kana eenyutu barreesse? Dhaabbata mootummaa kana keessatti itti gaafatamummaan isaa/ishee maali? Firmaa (signature) isaa/ishee malee maqaan hin jiru. Akka hooggansa waajjira mootummaatitti, maqaa nama xalayaa kanarratti mallatteesse dhoksuun maaliif barbaachise laata?

#Diddiimessuu #Oromoo #Oromiyaa


Dubbii Jimaa Harargee

Akkana ta’e! #Diddiimessuu

Ijaarsa jiddu-galawaa gabaa jimaa Harargeerratti ijaaramuuf karoorfatamerratti malaammaltoonni bilxiginnaa (PP corrupts) wal nyaachaa jirti jedhu maddiileen odeeffannoo keessaa. Maaltu ta’aara?

1-Proojaktiin kun proojaktii guddaa waan ta’eef, akka seera biyyattiititti caal-baasii idil-addunyaawaatu ba’uu mala (international bid). Jalqabarratti kanuma godhanis.

2-Haa ta’uutii garuu abbootiin qabeenyaa Oromoo bilxiginnaan hin barbaanne caal-baasii kana moo’achuu isaanii beeknaan, caal-baasichi akka haqamu godhani — seer-maleessummaadhaan.

3-Akkuma xalayaalee asirratti dhoobaman keessatti arguu dandeessanitti, (isa kaadireen dadhabaa malaammatummaa kana keessa jiru barreesse DIDDIIMEASEEN jira😎), ammaantana caal-baasii akka seeraatitti kan idil-addunyaa ta’ee ba’eefii, kaampaaniiwwan abbootii qabeenya Oromoo bilxiginnaa hin deeggareeen moo’atamee ture seeraan ala haquudhaan, ammas adeemsa seeraan ala ta’een akka bitta battalaa (direct procurement) godhamu seeraan alatti dorgommii tokko malee qaama mootummaan barbaaduuf dabarfamee kennameera.

4-Adeemsi malaammaltummaa proojaktiin kun qaama mootummaan bilxiginnaa barbaaduuf seeruma isaanii cabsuudhaan kenname kana fakkaata. Qaamni bilxiginnaa seera cabsuudhaan hojiin kun akka itti kennamu ta’e kun, proojaktii kana yeroo karoorfame keessatti hojjatee fixuudhaan faayidaa ummataa ni dhugoomsaa laata? Moo mootummaan bilxiginnaa shira akkanaatirraa deebi’eeti dhimmicha haala seera qabeessa ta’een sirreessee itti deemuudhaan faayidaa ummataa mirkanneessa? Walumaan ilaalla mee.

Girma Gutema


Qarreen kun gaafa namoonni tokko tokko oromon bilisoomera jedhan sana akkas jette
Fayyaa ta’ii jedhani Nuredin sharif

Irbuu siif seenne nuyii Alaabaa …
…..
Faaruu kana irratti Alaabaa Oromiyaaf HD ABO jaal Daawud dabalatee hoggantoota Olaanoo ABO fi kanneen birootu faarfata.
Faaruu kana irratti MSHG-GS ABO jaal Abdii Raggaasaa jaalala Alaabaa Oromoof qabu miira ittiin faarfatu kanneen biroo irraa addatti nama harkisa.

Gameessa Qabsaa’aa hamaan sin argatiin

Dachaasaa Wiirtuu


Biraanee maaqaluu gaafa akkas nuun jedhanis ni jira

የኦሮሞ ሕዝብ ባጣ ቆየኝ አይደለም!! ትግሉን ሸጠው ለሆዳቸው ያደሩት ተጠልዝው ሲባረሩ ተመልስው ትግሉን እንዲመሩ ማመቻቸት ይቁም::

VOJ and Girma Gutema stop promoting them again!!

This video is for People with short term memories.

Djemaol Habtamu


Ay OPDO RIQICHA meetira 5 hin geenne NAMNI TOKKICHI hojjatee bulchiinsii Ganda tokkoo eebbiisiisuu danda’u. Godina irraa ka’ee kaabiineen ARSII lixaa guutuun eebbiisaas dhufuun nama saalfachiisa. Riqichi kun baasii moottuummaan alatti Uummatnii walittii baasee hojjatate. Gaafa hojii hin jiran gaafa eebbaa lafa guutuun Kuni aadaa OPDOtti.
Kan nama ajaa’ibu, baasiin warrii eebbisuuf deeman qisaasan RIQICHA akkasii LAMA numa dalagsiisa.

Mohammednur Guye