Dubbii Dr.Abiy keessaa yeroo mara kan na ajaa’ibu:

Dubbii Dr.Abiy keessaa yeroo mara kan na ajaa’ibu:

1. Yeroon INSA keessa hojjechaa ture lubbuukoorratti murteessee, ijoolleekoo USAtti ergee ( baqataa ta’anii qiixxaa tolchatanii nyaachaa akka jiraatan irratti murteessee) mormitootaaf( G7 fi ABOf) odeeffannoo icciitii dabarsaan ture isa jedhu===>Wareegama baasaan ture, qabsaahaan ture

2. Sabboonummaan Oromoo saba Oromoo xiqqeesse isa jedhu===>Itiyophiyyumaaf dursa kennuu qabna

3. Barbaachisaa ta’ee yoo argame tokkummaa Itiyophiyaa eegsisuuf qalama lafa kaaheen kilaashii qabadha isa jedhu

4. Dhiibdanii dhiibdanii gara abbaa irrummatti nu galchaa jirtu isa jedhu

5. Xiqquma obsitanii filannoon yoo na injifattani ( keessasaatti turi amma nyaatta jechuunsaa hin hafu) sin ammadheen aangookoo sinitti dabarsa isa jedhu

Qabxiilee kana keessaa hangamtu dhugaadha laata?

Maatii ofii America tti ergatanii rakkachaan ture jechuunis ni deemsisa ( Rakkoon relative waan ta’eef).OPDO keessa taa’anii warri ABOf icciitii dabarsaa turanii fi qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachani hedduu dha. Dr. Abiy garuu galmee ABO keessa akka hin jirre beekamaa dha.Galmee G7 keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa G7 fi isatu beeka.

Yoo xiqqaate sabboonummaan Oromoo masaraa Minilikiin isa gahee jira.Attamitti yaadee ‘sabboonummaan Oromoo saba Oromoo xiqqeesse’ jechuu akka dandahe isa qofaatu beeka.

Qabxiileen lakkoofsa 3-5 jalatti xuqaman hangam tokko dhugaa of keessaa qabu isa jedhuuf yeroo qofatu deebbii xaliilawaa nuuf kennaa deema. B Raasoo Dibaabaa‘n