Dr.Milkeessaa Midhaagaa galatoom jennaan!!!

#Dr_Milkeessaa_Midhaagaa galatoom jennaan!!

Dubbii finfinnee irratti daba deemaa jiru ummata isaatiif ifa godheera nutis dubbicha bifa armaan gadii kanaan ilaallee dubbichi dabaan kan guuttame ta’uu agarreerra
Tibba kana dubbiin finfinnee keessatti saboota naannolee biraa mandara taasifnee qubsiifna kan jedhu #Taakkalee_Uumaatiin lallabaa tureera kan nama dhibu yoo saboonni biraa lafa oromootti qubsiifamanii mana ijaaratanii qabeenya horataanii oromoo buqqasan #Federaaliziimiidha yoo oromoon bahee mormate dhiphummaadha

Erguma #Federaaliziimiif yaaddame ta’ee magaaloota akka
#Bahardar
#Makalee
#Jijjigaa
#Hawaasaa
Keessatti mandarri federaalizimummaaa saboota naannoo biraatiif maaf hin kennamne?

Federaalizimiin yoo oromoon saamame dhaaname buqqa’e dachiin isaa ormaaf adiif gurraachaa cicciramee qircamee oromoo mana irraa mulqee karatti yaase qofaadhaa biyya kana keessatti kan kabajamuu danda’u?
Utuu gara biraa hin taarkanfanneeyyuu asuma qofatti dabni niraachuun oromoo lafa isaa irraa dhiibuun ifaadha

Kana irraa kan adda ta’e dubbiin guddoon dubbii mandara #Amaaraa qubsiisuudha kan gara Amaaraa mandara qubsiisuu utuu hin taane lafaaf lafee oromoo Amaaraaf dabarsanii kennuudha kallattiidhumaan #Amaraaf_Finfinnee wal qunamsiisanii lola tokkoon maletti karaa salphaan lafa oromoo #Amaaraaf dabarfamee kennamuuf kan yaaddameedha

Kun diinnummaa nama oromoo irraa qaban qofaaf qarruma oromoo bakka buuna jechaa jiruun kan raawwatamaa jiruudha #Amaarri erga kondominiyeemiin koyyee faccee erga birmannaa ummata oromootiin harkatti qabamee kaasee tooftaalee ittiin finfinneefii naannawa finfimnee ittiin qabatan hundaa baaauun #Muummicha_Ministeeraatti kennu innis dubbii #Eessummaniifii_Soddaadhanii utuu waan takka irraa hin sharafin gara #Taakkalee_Uumaatti dabarsa #Taakkalaanis etga gaafa gaaga’ama aangoo irraa si buufnaan irra gahee ummanni iyyee iyyisiisee achitti isa hambiseetii jalqabee karoora #Abiy_Ahmed itti kenne kan olaantummaa ilmaan nafxanyaa kabachisiisu kallattiidhumaan hojitti hiikuu eegale yaa aangoo kana qabda adaa?

Ni yaaddattu yoo ta’e #OMN lafa gaafatee kan irraa dhabe #Taakkalee irraa ji’oota muraasa dura Naannoo #Amaaraatiif finfinnee keessatti lafa hamma isaan fedhanii mormii tokkoon maletti dabarsee kenneef
Namtichi gaafa #Master_Pilanii finfinnee qotee bulaa oromoo dhiibaa guddattu arguu hin barbaadu jedhe har’a garuu ofii isaatii dbiibaa saboota biraa qubachiisuu eegale kun gantummaa guddoodha
Seenaan wal gaafachuuf jirra

#Dr_Milkeessaan galatoom jechaa oromoon dubbii tana akka laayyotti akka hin ilaalle gamanumaan wal yaadachiifachuufii ittis qophaahuu qabna.

~by Usmaan Waariyoo.

Tsegaye Ararssa

Finfinneen Handhuura Oromiyaati!
PPn kana filannoo dura mirkaneessa taanaan, sagalee muraasa argachuu ni danda’a.
💚!
 — at Finfinne Oromia.

Hailemariam Kebede