Dr. Mararaa Guddinaa rakkoo sabasaatu har’a mana keessatti rakkoo meeqa agarsiisaa jira.

Dr.Mararaa Guddinaa: rakkoo sabasaatu har’a mana keessatti rakkoo meeqa agarsiisaa jira.


<strongclass=”_5pbw _5vra” data-ft=”{“tn”:”C”}”>Dr. Ahemad bosona baalee‘s video.


Dr,Mararaa_Guddinaa
M.Maarree mararaan rakkoo sabasaatu har’a mana keessatti rakkoo meeqa agarsiisaa jira.

A.Ammas sodaa diinaa hin qabu yoomillee hidhaa reebichi of duuba nan deebisu jedhekaa kuno mararaan….

R.rakkoo sabni koo jiru ilaalaa hirriba maaliitu mana koo na bulcha jedhe har’a badii tokko malee mana hidhaa keessaa ciisaa jira.😭

A.Ammallee amma sabni koo garbummaa jalaa bahuutti nan falmadha jedhekaa leenci 💪
R.rakkoo sabni koo keessaa jiru kun osoo gadi fageenyan itti yaanne waan guyyaa tokko mana buluu mitti jedhakaa leenci fakkii nama.

A.ammayyuu qabsoo itti hanga gaafa bilisoomnutti itti fufa…

A.Ammallee tokkummaadhaan falmadha Gandafi Amantiidhaan wol qoodu dhiisa jedhe Xalayaa barreessakaa marareen

G.Gammachuun keenya inni guddaan gaafa sabni koo garbummaa jalaa baheedha jedhakaa Gootichi keenya mararaan❤️

U.uleen Qabsoo keenya ol qabamu qaba malee sodaa diinaatiif gadi qabamu hin qabu jedhekaa leenci 💪

D.doofadhuma nu seete har’a diinni finffinee Handhuuraa oromiyaa nurraa fudhaachuuf lafa dhiitti, nuttis hin kenninuu gonkummaa jedhe har’a mana hidhaa keessatti rakkoo meeqa argaa jirakaa gootni 😭

D.dadhabdu deemii gowwoomsi oromoon gowwaa mitti kan biyyasaa siif gadhiisu jedhekaa leenci 💪❤️

I.ilaamee saba koo tokkummaadhaan wol jabeessaa falmadha namni tokkummaa qabu hin tura bakka yaadasaa hinuma gahaa jedhekaa barreessaa jira kuno argaa jirtu harkatti……… 👇👇👇👇

N.namni kamiyyuu yoo tokkummaa qabatte bakka kuufee wol kaasu danda’a… 

A.ammas tokkummaan keenya gara fuulduratti malee of duuba hin deebi’u jedhekaa leencichi keenya.. 

A.ammallee oromoo sabni koo sodaa diinaa hin qabu tokkummaadhaan qabsoosaa jabeessa jedhe barreessaa jira harkatti argaa jirtu mitti kuno 👇👇👇👇👇👇👇

Jechoonni kun sumarraa mul’ata leenca keenya, rabbiin harka diinaa keessaa sihaa baasu, Abshir 😭😭😭😭

Dogoggora jiru naaf sirreessaa,yoo dubbistaniif galatoomaa………
Jechi kun itti fufa ammas……



Qelleem Wallagga Guyyaa har’a 💪💪