Dr. Birhaanuu Neggaa marii gama ZOOM tiin miseensota EZEMA Ameerikaa fi Awuroppaa jiran wajjiin taasise

Dr. Birhaanuu Neggaa marii gama ZOOM tiin miseensota EZEMA Ameerikaa fi Awuroppaa jiran wajjiin taasise keessatti waan armaan gadii dubbate:
“1) Abiyyi sirna Federaalizimii saba irratti hundaa’e dhabamsiisuuf hojjataa akka jiru,
2) PP keessa namootni rakkoo qaban jiraatanis Abiyyii fi namoota heddu naannoo masaraa jiran irraa abdii guddaa akka qaban,
3) Sirna bulchiinsaa Parliamentary system irraa gama Presidential system ‘tti jijjiiruuf hojjatamaa akka jiru,
4) Qaamolee sabboonummaa sabaa leellisanii dhabamsiisuu fi dadhabsiisuuf mootummaan humna guutuun hojjataa akka jiru. Isaanis akka cinaa jiran,
5)Sabboonummaan Itoophiyummaa Abiyyi qabu ‘ከማንኛውም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ’ gadii miti,
6) Humni addaa naannolee (Leyu Heyil) hundi mootummaa Federaalaa jela akka galuuf jiru,
7) Bulchiinsi Motummaa naannoolee akka dadhabuu fi motummaa federaalaatiin dorgomuu akka hin dandeenye taasisuuf hojjatamaa akka jiru,
Ijaarsaa/hoggansa dhaabbilee akka Boordii filannoo (Burtukaan) komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa (Daani’eel) fi bulchiinsa mana murtii (Ma’azaa) irraa EZEMAs ta’ee PPn amantaa guddaa akka qaban,
9) Humna duraan Biyya bulchaa ture (TPLF) fi humna miidhamnee jirra jechuun ykn amalli ‘ተረኝነት’ itti dhagahamee jijjiirama gufachiisaa jiru (Oromoo) irratti tarkaanfii Motummaan fudhataa jiru kan deeggaran ta’uu, Humnoonni kun humna xophiyaa diiggaan jedhe,
10) Humnoonni federaalizimii saba irratti hunda’etti amanan/ijaarsaa cimaa qaban hamma motummaan rukutamanii dadhabanitti ykn badanitti filannoon kan dheeratu yoo ta’es rakkoo akka hin qabne dubbate.”
 
Oromoo keessatti of-ilaali!