Dokmantiin keessoo Bilxiginnaatii bahe tokko nurka seeneera!!

Dokmantiin keessoo Bilxiginnaatii bahe tokko nurka seeneera!!

Qabiyyeen isaa akka agarsiisutti jarri hundee abbaa irrummaa gad dhaabbachuuf duula guddaatti jirti. Labsii yeroo muddamaa Koronaatti qabattee baafattetti fayyadamuun caasaa mormitootaa guutuutti duguuganii ganda Oromiyaa hunda keessaa baasuun paartii Bilxiginnaa qofa fudhachiisuuf sagantaa leenjii diriifatanii hojiittis seenanii jiru.

Sagantaa kana hojiirra oolchuuf maallaqa akkaan guddaa ramadanii akka beeyladaatti nama isaaniif ergamu bitachaa jiru. Akeekni jiru sochii mormitootaa qoratanii dhabamsiisuu, warra mormitoota deeggaru adabbii ”hadhaawaa” adabuu, abbootii qabeenyaa mormitootaaf gargaarsa godhan saaxilanii hojii bizinasii keessaa baasuu, yoo didee hammaate saamuu fi hidhuu, humna poolisii addaa akka barbaadanitti bobbaasuuf tarkaanfii fedhan abbaa barbaadan irratti fudhachiisuu, nama alarraa gale eenyummaa isaa qorachuu, namoota inni wal qunnamuuf adda baafachuu, ummanni Bilxiginnaa malee paartii biraaf akka gurra hin ergifne gad jabeessanii doorsisuu fi kkf of keessaa qaba.

Kun hunduu kan raaw’ataa jiru maqaa koronaa ittifna jedhuun labsii yeroo muddamaa bahetti fayyadamuuni. Akka labsii kanaatti wal gahii bahuun kan seeraan dhorkame tahullee, Bilxiginnaan sadarkaa godinaa, aanaa fi ganda hundatti dhorkaa tokko malee nama haga feete walitti qabdee leenjii siyaasaa kennaafii jirti. Haala mormitoonni nageenyi isaaniiyyuu gaaffii jala galfamee doorsifamaa jiran keessatti jarri dirree dhuunfatanii kophaa ishee fiigaa jirti. Filmaata wanti jedhamu soba tahuu fi mormitoonni haalli aanjaa fi dimokraatawaa keessatti dorgooman ammuma irraa itti cufamee jiraachuun hubatameera. Karaan nagaa gaafa yakka tahe fincilli seera taha.

Via: Yaya Beshir


ትኩስ መረጃ | አነጋጋሪው የህወሃት መግለጫ! – ባለስልጣናቱን ማን ገደላ ቸው? TPLF | Amhara | Ethiopia