Documentary dhimma Ajjeechaa Haacaaluu irratti hojjatamaa ture..

Documentary dhimma Ajjeechaa Haacaaluu irratti hojjatamaa ture almost xumuramee guyyoota 2 kana keessatti gadi lakkifamuuf deema.
 
Bilxiginnaan dhimma kana qorachuuf informally karaa adda addaan namoota nutti ergaa jirti.
Sodaadhaan akka guutamanii jiraniis maddeen keenya gurra nu buusaa jiru.
Documentary dhumee gara Afaan gara garaa hiikamaa jira.
Diiraamaan #Bilxiginnaan Hojjachaa baate Hundi gadi bahee ummataaf ibsamuuf deemaa!!
Obsaan eegaa!, obsaan Aanaan Goromsaa Dhuga! #SHARE gochuun woliif qooda!!!
Ajaahib Jimaa Tooboo


Wayyaaneen dhabamnaan warri Wayyaaneen tolchite OPDOnis ni dhabamti.
Hoggantootnni Wayyaanee hafanis oso dafanii qabamanii ykn ajjeefamanii siyaasa keenyaaf baay’ee gaariidha. Jarri OPDO guyyaan guyyaan ajandaa haaraa nuuf uumuudhaan Waa’ee keenyaa nu irraanffachiisuu barbaadu. Gaafa warri OPDO tolche Kun marti qabaman, ykn ajjeefamanii karaa irraa goran, guyyaa san irraa eegalee dharri OPDO fi diraamaan ittiin isaan umrii ofii dheeressuuf hojjachaa jiran kun fashalaa’uu eegala. Wayyaaneen dhabamnaan warri Wayyaaneen tolchite OPDOnis wayyaanee hordoftee dhabamti.


Holqi manguddoonni wayyaanee Sibhaat Naggaa faan keessatti dhokatanii Hantuutaa waliin keessa jiraachaa turan kuno isa kana. Rabbiin warra dhiiiga keenyaan fooqii meeqa ijaarratee jireenya raahaa jiraachaa ture xumura irratti akkasitti salphise. Warra amma nu ajjeesaa jiru kanas oso nurraa hin tursiifne ammumatti kana caalaa salphisee nu haa argisiisu.