“Dirreen siyaasaa paartiilee Oromoo irratti ni dhiphate osoo hin taane, ni cufame.

“Dirreen siyaasaa paartiilee Oromoo irratti ni dhiphate osoo hin taane, ni cufame.

Osoo dhiphachuu qofa ta’ee qal’anneetuma seenna ture.” Obboo Gurmeessa Ayyanoo
Warri biyya bulchu moo banaa dha jedhuu.
Dhugaa isaa moo uumanii sirriitti beeka.

Kanaaf ilmaan diqa*laati jenna. Naafxanyaan hin bullu jenna. Paartii Badhaadhinaa wanti jedhamu hin jiru erga jedhamee bubbullameera. Kunoo Ragaan, Awaaluun dhaabni inni bakka bu’u jedhamee Ibsame ብልፅግና ፓርቲ jedha. PPn Badhaadhina jettee erbee raasaa turte IRRA DIBAA fi Afaanfaajjiidha.


Diinummaa Sirna nafxanyaa Abiyiin durfamu kana ilaalaa:
Taateen kun kan raawwate Giddaa Ayyaanaa keessatti.
Ijoollee WBO Naannicha keessa sochootutu qabame. Ilmaan Nafxanyaa qubannaa dhaan achi jiraattu marsitee “nuuf haa ajjeefaman (ይገደሉልን)” jettee iyyiti. Poolisii Oromiyaa raasaa itti roobse.


በነገራችን ላይ በብሄር ስም የተቋቋመው ብቸኛ ባንክ አማራ ባንክ ብቻ ነው። jetteetu itti kaafta wac
 


Gaafa namni kuni filamu ijoolleen Badhaadhinaa sirbaa turan.
Nuti ammoo gaafa San jarana obsaa Mee biyyi nama dhuunfaa qofaan hin bultuu jenneen!
Isiniif dubbiin hin galle nuun jedhan, ni caldhifne.
Hardha Joe Biden Trump caalaa dhimma mirga namaatiif bookkisuu eegaluun ulee jalqabaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti gadi luqqifate!
 
Loltoonni Eertiraatiifi Gifaa Baloow saffisaan Tigraay keessaa bayuu qabu jedhee akeekkachiiseera!
Ijoolleen Badhaadhinaa hardhahoo Mee maal jetturee!?
Joe Biden inaaffaan bokoke moo juntaaf farda ta’e jettu!?
Ijoolle qe’ee ufii irratti yoo mirga namaa kabajuufi kabachiisuu dadhabne addunyaan dirqama kabachiisuu akka qabdu seerota addunyaa dubbisaa hubadhaa malee nu hin morminaa!
 
Juntaa 30-40 seeraaf dhiyeessuuf jennee ummata Tigraay guutuu gadadoo keessatti kuffisuun sirrii akka hin taane isinitti iyyaa turrus nu tuffattanii diddan!
Joe Biden wanta hayyoonni Oromoo isinitti hin himin maal haaraya fide Mee!?
Kanarraa barachuufis taanaan qophaayaa malee Ameerikaa abaaruufi arrabsuu hin eegalinaa


Akka balleessuu hin dandeenye beekuun keessan gaariidha. Filannoon keessan xumuraa garuu mataadhaan gadi isin balleessa malee uummata Oromoo abadan hin balleessu.
 


OMN: Haala yeroo irratti turtii Obbo Gurmesa Ayana waliin Waliin