Warreen sabaaf lubbuu ofii laatuun dirree qabsoo jiran kanneen hardha

warreen sabaaf lubbuu ofii laatuun dirree qabsoo jiran kanneen hardha galannii isaanii arrabsoo ta’ee. Ah …. tuqaan keeysan anas na dhukkubsa jajjabeewwan koo


QAAMA DHIMMI GIBIRAA/GIDIRAA ILAALU HUNDAAF:-
GIBIRA MOO GIDIRAA?
“GIBIRA KANFALUUN DIRQAMA KEENYA, YOO HUMNA KEENYAA OLI NUTTI FE’AN IMMOO FALMACHUUN MIRGA KEENYA
JEDHAN! QEERROON GODINA SHAWAA BAHAA NAANNAWA MAGAALAA BAATUU/ZIWAAY JIRAATAN….


Finfinnee keessatti kutaan Afaan Oromoo itti baratamu mana barnootaa hundatti yoo baname malee mannneen barnootaa qubaan lakkaayamaniin furmaanni hin jiru. Joollee tana akkatti garaa nama nyaattu laalaa.


“Waraqaan mormii gibiraa eda halkan magaalaa Jimmaa bakka adda addaatti konkolaataa adda addaatiin facaafamee bule. Bakkoota hedduttis maxxannfame”