Dirqama sabummaa koo bahuun, maatii koof kabaja malee hiraarsaa ta’uu hin qabu! Dhaamsa

Dirqama sabummaa koo bahuun, maatii koof kabaja malee hiraarsaa ta’uu hin qabu!

Dhaamsa Jaal Marroo

“Qawwee qabatee kan isnitti dhukaase ana. Maatiifi firrikoo qaama hawaasaa harka duwwaa tahan keessaa tokko. Haatiifi abbaan kiyya badii qabu yoo tahe ani isaanirraa dhalachuu qofa. Sun badii
taanaan ammoo kan balleesse maatiikoo osoo hin taane Waaqa isaanirraa na uumetu badii qabaatii, Waaqa gaafadhaa, kan akkan isaanirraa dhaldhu
godhe. Yoo garuu siyaasaa sagaagalummaa kan haaloo itti wal bahanii narraa barbaaddan namni kumaatamni qawwee harkaa qabu daangaa Asoosaa kaasee hanga Finfinnee socho’u jecha tokkittii ani dabarsuun guyyaa tokkotti maal akka gochuu malu mataan yoo sirra jiraate qofaa tilmaamtee beekta. Oromoofi Oromiyaa nuuf taatu ijaarratuu irratti dalaguutti umurii kiyya gube malee balleessuun anaaf halkan tokko natti hin fudhatu.”

1 Comment

  1. Please reserve from showing the pictures of WBO and our dedicated fighters. By showing their photos unintentionally you are arming the enemy. please do not show their phot for heave sake.

Comments are closed.