DINQUU DAYYAASAA DUREESSA QOFA MITI DINQUU DAYYAASAA GOOTA KEENYAA NAMA SEENAATTI

✍️✔️DINQUU DAYYAASAA DUREESSA QOFA MITI DINQUU DAYYAASAA GOOTA KEENYAA NAMA SEENAATTI

=✔️Eegaa dhahannaa Lapheekoo irraa waa tokko jechuun barbaada Eenyullee
taanaan hojii gaarii fi badaa inni raawwatu hundi kaameeraa seenaa jalaa dhokatee miliquu hin danda’u.
Dinquu Dayyaasaa cufaa keenyaf namaa Seenaati
=✔️Gootummaan Dinquu Dayyaasaa wal nama hin gaafachiisu
=✔️Dinquun goota Aadaa,Seenaa,Aartii fi Afaan Oromoo guddisuuf dhaabbatee fi Oromoon eenyummaa isaan akka boonu,Aadaa isaatti akka fayyadamuufi guddisuuf goota gumaacha ol’aanaa gochaa tureef jiruudha

=✔️Dinquun gootummaaf qabsoon waan Uummataaf tolu qofaa dalaguun
Eenyuuffu fakkeenya

✍️DUREESSA QOFA MITI

=✔️Dubbadheen furmaata dhabee
Kanatu laphee na qabee
Hin liqimsuu nan bulgaafadhaa
Dharaaf soba mitii
Dhugaafan dubbadhaa
Dureessa qofa miti
Iyyeessas nan jaaladha
Dhukkubsaataa lammi kootii nan Waldha’annadha
Hin sobuu hin sobsisuu
Hin hatu hin haachisisuu
Dhugaaf dhiiga koofan dhaabbadhaa
Yoomiyyuu dharti dhugaa hin injifattuu
Warri dhugaaf dhaabbattan
Dinquun goota keenyaa yaadadhaa

=✔️Bara 2008 Kitaaba koo
Giphee Dhugumaa fuula 114 keessa

=✔️Tufaa Wadaajoo Caamsaa 2020

Via: Tsegaye Ararssa