Diimaan ABO keessa ture moo ABO ture?

Diimaan ABO keessa ture moo ABO ture?

Diimaan akkas jedhe:
ABO sababa lamaaf dhiifne:
1.  Qabsoo hidhannoo waan gaggeessuuf
2.  Kaayyoo mootummaa Oromiyaa hundeessuu waan gaggeessuuf.
3.  Warri dhimmoota lameen kanatti hin amanne, bara 1992 irraa kaafnee ABO dhiifne ykn ABOn qabxiilee lamaan akka dhiisuuf yaalaa turre.
Dubbiin kun waa hedduuf furmaata kennaa jira.
1. Gareen Diimaa fa’aa bara 1992 booda ejjannoo jijjirrataniiru.
2. Gareen Diimaa fa’aa ABO keessa turan malee ABO hin turre.
3. Gareen Diimaa fa’aa qabsoo ABOn 1992 booda gaggeessaa jiru keessa qooda hin qaban
4. Gareen Diimaa fa’aa ABO dabarsanii Mallas Zeenaaf kennuuf hojjachaa turan. Sababni isaa waan isaan akka jijjiiramu barbaadan lameen Mallasaanis gaafachaa ture. Wayyaaneenis ABOn ejjannoo lamaan armaan olii akka dhiisu gaafachaa turte. Diimaa fa’aa ergamoota Wayyaanee ABO diiguuf bobboofaman turan jechuu dha.
5. Diimaan har’a saalfii tokko malee ‘ABOn tika Wayyaaneen butame’ jedhee dubbata.
6. Diraamaan kun Warra Kaleessa Wayyaaneef ergamaa turan -kan akka Abbaa Duulaa fa’aa irraayis ni dhagayama.
7. Ummanni Oromoo dhugaa beeka. Ummanni Oromoo Wayyaanee waan jibbuuf beeka.
8. Ummanni Oromoo hariiroon ABO fi Wayyaanee gidduu jiru hariiroo lolaa ta’uu ni beeka. Kun haqa dirree jiru. Waan akka haaraatti itti himamu hin qabu.
9. Diimaa fi Leencoon fa’aa ABO ergamtuu Wayyaanee gochuuf hojjachaa turan; itti hin milkoofne.
10. Diimaa fi gareen isaanii har’as ABO diiguu ykn ergamtuu PP gochuuf dhagaan isaan hin buqqifne hin jiru. Kana boodas ABO diiguuf ykn ergamtuu PP gochuuf yaalii gochuu malu.
11. Garuu, gareen kun Kaayyoo ABO diiguuf qabatan kanatti hin milkaa’an; isaantu diigama malee ABOn hin diigamu.

1 Comment

  1. Pls could u post this
    በኢትዮጵያ ነባራዊ የፓለቲካ ምህዳር የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል የሚደረግ ማንኛውም ፓለቲካዊ አደረጃጀት ወይንም የትግል አቅጣጫ አሻጋሪነቱ አጠራጣሪ ነው ። ምክንያቱም አብዛኛው አለም አቀፍዊም ሆነ ሀገራዊ ተሞክሮ የሚያሳየው በእነዚህ ሀይሎች መካከል የሚፈጠረው መግባባት ዋና አላማው አሁናዊ የጥሎ ማለፍ ሁኔታን ያገናዘበ እንጂ ነገን እንዴት ለምን በማን የሚለውን ያገናዘበ አይደለም ብል ስህተት አይሆንብኝም።
    የዚህን አካሄድእሳቤውን ብንመለከት የማይታረቁ የፓለቲካ ህልሞች ያነገቡ ተሳፍሪዎች የጫነች መርከብ የተለያዩ እክሎች እሚጠበቅ ነው ይህም ምንድነው ብንል ሁካታ፣ ብጥብጥ፣ ጥል እንዲሁም የጨረባ ተስካር መገለጫ የሆነች መርከብ መፈጠር እውን ነው ። ታዲያ ውጤቱ መርከቧ እምትሄድ ብትመስልም ቀርቦ ለተመለከታት አንድም መፍጠን ባለባት ፍጥነት ያለመጓዝ ችግር አሊያም መርከቧ ቆማለች በሚያሥብል ደረጃ መተመን ይቻላል።

Comments are closed.