Dhukkubni Koronaa (#COVID-19) amma ammaati qorcha hin argane. Ofeegannoo godhaa!

Dhukkubni Koronaa (#COVID-19) amma ammaati qorcha hin argane. Namara namati darbuun safisaan baballachaa waan jiruuf biyyoon baay’een bakka namni itti walga’u kan akka mana barumsaa, walgayiif iddoo ispoorti cufanii jiru.

Ofeegannoo godhaa!
Amma danda’ametti qulqullina eegaa, iddoo namni itti baay’atu lagadhaa!