Keebeek Hundarraatiin : Dhimmi baazaarii Jimmatti qophaa jiruu xiqqeeffamee ilaalamuu hinqabus gara biraattis fudhatamuu hinqabu!

Keebeek Hundarraatiin: Dhimmi baazaarii Jimmatti qophaa jiruu xiqqeeffamee ilaalamuu hinqabus gara biraattis fudhatamuu hinqabu!

Hubadhaa nuti kan jedhaa jirru Ummanni keenya magaalaas ta’ee kan baadiyyaa jiru,Afaan isaatiif aadaa isaatiin bohaaruu barbaada,sagantaan fedhe yooqophaahu qaamni sagantaasana qopheessu,ummata kabajuu qaba mirga isaas eeguufii qaba.
Yeroo magaalaa Jimmaa keessatti sagantaan akka baazaarii qophaahu baandiin muuziqaa dhiheessu afaan ummanni naannoo sanaa fayyadamu Afaan Oromoo maaltaanaan, baandiin Oromoo maaltaanaan ummata waggaa meeqa nurratti caffaraa bahe ammas nutti fiddanii nutuffachiiftu jarana?
Nutu weellisas ummata bashannansiisu hinqabnemoo,ummata jimmaatu Oromoo mitii?
Kun goonkumaa ta’uu hinqabu hatattamaan gara Oromummaatti deebi’aa.
ta’uu baannaan akkuma isin mirga qabdanu nus dirqama qabna!


ሠሞኑን የ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጅማ ከተማ ላይ በማዘጋት ላይ የምገኘዉን ባዛር የከተማዎ ቄሮዎችና ማህበረሰቦች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ምክንያቶች ዝግጂቱ ሙሉ በሙሉ የአገሪቷን ህገ መንግስት የጣሴ ነዉ ሲሉ ቅሬታቸዉን በማሠመት ላይ የገኛሉ።

. ምክንያቶች፦ #የምዘጋጀዉ ባዛር ለዝግጂቱ ድምቀት ልያቀርብ ያቀደዉ የሙዚቃ ባንድ የከተማዋን ባንድ ያላሣተፈ ያለመሆኑ፣
. ስራቸዉን እንድያቀርቡ የታጩት የክነጥበብ ሠዎች የከተማዋን አርትስቶች ያላሣተፈ መሆኑ፣
. የተዘጋጁት የማስታዎቅያ ፖስተሮችና ባነሮች የክልሉን ቋንቋ(Afaan Oromoon) ያገለሌ መሆኑና የመሣሠሉት የቅሬታዉ ምክንያት መሆናቸዉን በመግለፅ የምከተለዉን መልክት አስተላልፏል።
እኛ የከተማዋ ወጣቶች ልክ እንደሌላዉ የክልላችን ወጣቶች ደምና አጥንጦቻችን ገቢረን ለመጣዉ ለዉጥ እዬታገልን የነበርነዉ ልክ እንዳለፈዉ ስረዓት ኣንዱ የበላይ ኣንዱ የበታች፣ ኣንዱ #ተጠቃሚ ኣንዱ
. ታዳሚ ሆኖ እንድቀጥል ሣይሆን ሁሉም እኩል ተጠቃሚ እንድሆን ታዉቆ እሔ መስመሩን ስቶ የተጀመረዉ እንቅስቃሴ በአስቾኳይ የዝግጅቱ አካላትና የምመለከታቸዉ አካላት ተነጋግረዉ እንድያስተካክሉት በፊፁም አገራዊ መግባባት ስልት እናሣስባለን።
# Qeerroowwaniifi #qarreewwan magaalaa jimmaa.
#YEROO_AFAAN_OROMOO_AFAAN_FEDE
RAALAA_HATAU_JEDHAMU_KANATTI_WAMTI_MAQAA_BAAZAARIITIIN_OROMI
YAAKEESSA_SOCHOAAJIRU_SIRRIIMITI!
Manni qopheessaa magaalaa finfinnee sagantaa baazaarii yedduu kana Magaalaa Jimmaatti qopheessaa jiru erratti baandiin muuziqaa inni fayyadamaa jiru ummataa fi qeerroo naannoo sanaa biratti mormii akka kaasaa jiru dhagahaa jirra.
Sababa mormii kanaaf bu’uura ta’uu kan danda’an keessaa akka armaan gadiitti tarreessuuf nii yaalla.
1.  baazaarii kana erratti baandiin muuziqaa akka dhihaatuuf kan taasifame adeemsi isaa guutummaa guutuutti seera mootummaa kan cabseedha.
Sana keessaa inni tokko baandii muuziqaa naannoo fi kan magaalaa sanaa hirmaachisuu dhabuu.
2. weellistoota/artistota/ naannoo fi Oromoo hirmaachisuu dhabuu.
3. beeksifne/baanaariin/ qophaahe afaan naannoo ta’uu dhabuufi kan birootiin beeksifamuu fi kkf akka Ummanni komii kaasu taasisee jira.
Walumaa galatti jijjiiramni ummanni qabsaahaa tureefi ammas qabsaahaa jiru,fayyadamummaan ummataa kallattii hundaan akka mirkanaahuufi male qaamni tokko erra goree qaamni tokkommoo akka hacuucamee maalummaan isaa awwaalamuuf akka hintaane qeerroon erra deddeebiidhaan ibsaa jiru.
Kanaafuu dubbiin kun akka gara biraa nungeessineef qaamti sagantaa kana qopheessaa jiru hatattamaan wantoota sirraahuu qaban taa’anii akka sirreessanu .obsaaf kabajaan gaafanna!
# QEERROO_JIMMAA

Source: Jimma Press


Gumaacha olaanaa dha, jajjabeeffamuu qaba. Hunda caalaa director hojii kanaaf dinqisiifannoo!