Dhimma Paartilee ABO lameeniifi galmee Boordii Filannoo

Dhimma Paartilee ABO lameeniifi galmee Boordii Filannoo

Obbo Abbaa Nagaa Jaarraafi Obbo Daawud Ibsaan dhaabalama maqaa ABO’n socho’u hogganaa jiru

(bbcafaanoromoo)—Dhaabbileen ABO lama tokko ta’uuf socho’aa akka jiran miidiyaaleef yeroo adda addaa himanis qofa qofaatti adeemsa galmee eegalan.

Dhaabbileen siyaasaa lama maqaa ABO’tiin socho’an Boordii Filannoo Itoophiyaatti adeemsa galmee eegaluu isaanii boordichi himeera.

Gorsituun Kominikeeshinii Boordii Filannoo Itoophiyaa Aadde Soliyaanaa Shimallis BBC’tti akka himanitti hanga yoonaa dhaabni maqaa kanaan adeemsa eegale malee galmee xumurate hin jiru.

”Hanga yoonaa beekamtiin maqaa ABO’tiin dhaaba siyaasaaf kenname hin jiru. Ta’us, gareewwan garaa garaa lama maqaan keenya ABO’dha jedhanii adeemsa galmee eegalaniiru,” jedhan.

Dhaabni siyaasaa garaa garaa lama maqaa tokkoon galmaa’uu akka hindandeenye kan himan Aadde Soliyaanaan, dursa erga dhaabbileen adeemsa irraa eegamu guutan booda murtiin kennama jedhan.

Kutaan siyaasaa Boordii Filannoo keessa jiru dhaabbileen kuni adeemsa galmee xumuraniiru gaafa jedhe boordichi murtee akka dabarsu eegama.

Isa dura garuu ulaagaalee dhaabbileen siyaasaa kuni guutuu qaban akka jirudha qondaalli boordii filannoo BBC’tti kan himan.

Ji’a dura jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa ABO’n socho’an lama tokko ta’uf akka sochii taasisaa jiran himanii turan.

Kunis dhaaba Obbo Daawud Ibsaan hogganamuufi kan Abbaa Nagaa Jaarraan hogganamudha.

Dhaaba ABO Obbo Daawud Ibsaa

Dhimma qofa qofaatti boordii filannootti galmaa’uu kan gaafanne Obbo Daawud Ibsaa, ”Ulaagaa isaan gaafatan hunda xumuranneerra. Murtee Boordii Filannoo eegaa jirra,” jedhan.

Ta’us isa tokko ta’uu irratti yaada biraa kennan. ”ABO biraa hin beeku, kan ummanni Oromoos beeku kan nutis beeknu tokkicha,” jedhan.

Haa ta’u malee, qondaalli dhababichaa biraa torban muraasa dura dhaaba ABO kan waliin tokko ta’uuf akka hojjetaa jiran dubbatanii turan.

Dhimmi galmee xumurachuu dhaaba isaanii ”Qormaata boordiin filannoo akka dhaabbata walabaatti ittiin qoratamudha,” jechuun dubbatan.

Dhaaba biroo waliin wal ta’uuf dura galmee boordii filannoo xumurachuu qabna kan jedhan Obbo Daawud, namoonni tokko akka taatan fedhu isa jedhamanii gaafatamaniif ”inni suni ajandaa biraati,” jedhaniiru.

Dhaaba ABO Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa

Dhaabni Abbaa Nagaa Jaarraa, ABO – Tokkoome, kora dhihoo magaalaa Sodaree taa’een dhaaba Obbo Galaasaa Dilbon hogganamu, ABO – QC, waliin tokko ta’uun maqaa ABO’n socho’aa jira.

Dhimma galmee xumurachuu kan gaafanne Dura Taa’aan dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraan hogganamus murtee boordii eegaa jirra jedhan.

”Waan gara keenyaa eegamu hunda goonee jirra. Murtee boordii Filannoo eegaa jirra,” kan jedhan Abbaa Nagaa Jaarraan kana dura tokko ta’uuf dalagaa jirra jedhanii turan.

”Waliin dubbataa (tokko ta’uuf) jirra, hin fixannas kan jedhu abdii qabna,” kan jedhan Abbaa Nagaan inni dhuunfaadhaan galmaa’uuf jennu ‘kanaan wal hinqabatu, tokkoomuu keenyas hindanqu’ jedhan.

”Boordii Filannootti galmaa’uun waan dirqamaati, waan seeraati. Inni tokko taanu garuu dhimma kaayyooti,” jedhan.

Dura tokko ta’u maaliif hin xumuratin haftan kan jedhaman Obbo Abbaa Nagaan, ”wanti guyyaa tokkotti ta’u hinjiru,” jedhan.

Kana dura, Ministira Muummee Abiy dabalatee xiinxaltoonni siyaasaa dhaabbileen siyaasaa akka walitti dhufanii tokkooman yaada dhiheessaa turuun isaani ni yaadatama.


Maqaa tokkoon Boordii Filannootti galmaa’uu, Hayyu Dureewwan ABO lamaan maal jedhu?

– Dhibeen uummata Booranaa hubaa jiru maali?

– Odeessaalee biroo waliin

BBC News Afaan Oromoo


Urgeessaa Isheetuu (Dubbii nyaatti malee) – New Ethiopian Oromo Music 2019(Official Video)