Dhimma Afaan Oromoo Irratti Dr. Firdiisaa_Jabeessaa Maal Jedhu?

Dhimma Afaan Oromoo Irratti Dr. Firdiisaa_Jabeessaa Maal Jedhu?
”Afaan Oromoo Guddisuuf Gufuun Jiran Maali jechuudhaan Ogeessonni qoranoodhaan kan lafa kaayan keessaa, rakkina qulqullina barsiistotaa fi itti fayyadama afaanichaa toqaniiru. Dabalataanis Afaan Oromoo Sadarkaa federaalaatti, fnfinnee keessattis afaan hojii, afaan hogbarruun Artii fi guddinni biyyattii ittiin ciqilfamu tahuu qaba jedhu. Karaa birootiin Dhaloonni Qubee yeroo gabaabaa keessatti falmataa sabaa tahuu fi dhimma sabaa fi siyaasa biyyattii keessatti akka dhimmamu kan godhe, tartiibni qubee laatiinii A. B. C. jedhu kuni dursa kan akka biyyaatti akka afaan barnootaa tahu kan godhe bara 1991 gaafa ABOn chartara keessa jiru waan taheef qorqalbii fi buáa ABOn buuse jedhee labatni jiru waan amanuuf ilaalcha kana faaluudhaaf itti yaadameet jedhama. Karaa birootiin Latiniin tartiiba Qubee addunyaan guddatte itti fayyadamtu waan tahee haala mijataa fi walitti dhufiinsi kuni guddina Afaan Oromootiif akkasumas egeree afaanichaa kan cimsu waan taheef, bu’áa kana qancarsuuf tartiiba qubee jijjiiruu yaadameet warri jedhus baayéedha. Ija Ogeessa seerluga Afaaniitiin alatti ilaalcha siyaasa sabaa afaanfajjeessuuf Afaan Oromorratti duulamaa jira. Kanaan walqabatee Kitaaba barnootaa Afaan Oromoo kan Kutaa 1ffaa tartiiba qubee A, B, C, D, jedhu gara L. A. G. M tti jijjiiruuf daba ykn dhiibbaa Afaan oromoo Tartiiba Addunyaawaa sanarraa maqsuuf diinni biyya keessaa wittifataa jira. Mala afaan oromoo barsiisuu foyyeessuuf A, B, C, D Adunyaan ittin fayyadamtu irraa tartiiba birootti jijjiiruun maaf barbaachise? Kuni gaaffii seenaa tahee haa yaadatama! kanuma.

Amboo? biyyaa qofaa Maaf ……? jedhame dhaggeeffadha ….