Dhiittaan Mirga namoomaa Godina Jimmaa keessatti Hammaate!!

Dhiittaan Mirga namoomaa Godina Jimmaa keessatti Hammaate.
Dhalli namaa
_Ajaja mana murtii male qabamuu
_Badii tokko male adamsamee Raabamuu fi hidhamuu
_Rasaasaan dhahamuu fi uleedhaan qaamaa hirrifamuu
_Woraqaa mana murtii male manni sakattahamuu fi qabeenyi balleeffamuu
dhiheenya kana namoota akka hamaa miidaman keessaa
Namoota 120 Aanaa Sigimootti didhamanii turan keessaa Namoonni 56 kan reebamanii miidhamanii namoonni 30 ammayyuu kan qaamaa miidhamanii dhukkubsataa jiran tahuu.
Aana Limmuu kossaatti Namoonni 137 kan hidhamanii jiran yammuu tahu namoonni baayyee qaamaa Miidhamanii akka yaalamaa jiran.
Isaan kana keessaa Yaasin Bashirii fi Mahammassaanii Abbaaolii suuraa isaanii isiniif maxxansineerra.

Aanaa Maannaatti Namoonni Hidhamanii Jiran 43 yammuu tahan Isaan kana keessaa Worri Dhiibbaan hamaan irra jiru namoota torbadha Isaan kana maqaa isaanii isiniif maxxansineerraa. Aanaa maannaatti Torban Darbe namni Abdulmajiid Abbaa nagaa jedhamu lafa qonna qotaa jirutti Rasaasaan dhahamee Mana Yaalaa jira.
Aanaa Manchoo tii fi Aanaa Oomoo Beeyyam namoota baayyeetu Hidhamanii jir..
Aanaa Saqqaa Coqorsaatti Namoonni hidhamanii tumamanii yakka male waan qabamaniif manni murtii wobiodhaan gadhiisus ammayyuu namoonni hangi tokko hidhamaniituma jiru.
Odeeffannoo Godina Jimmaa guutuu Funaannannee wolitti deebinaa ammaaf Maqaa Ijoollee hidhamtee jirtuu keessa muraasni kan armaan gadiitii woliif dabarsaa!!
Aanaa Maannaa
1.Kaamil AbbaaRaayyaa
2.Abdoo Nagaa
3.Arab Abbaamaccaa
4.Iliyaas Mahammannajiib
5.Fariid Gaalii
6.Bilaal Awwol
7.Lammii Itichaa

Aanaa Limmuu Kossaa

1, Jamaal A/warrii
2, A/maccaa A/magaal
3, Amado Shaffii
4, Naziif A/raago
5, Aadde Zayiidaa A/warrii
6, Shemamarridaa Shesulemaan
7, Allimma SheMaammarrida
8, Shemuktaar Shemusxafaa
9, Haafizaa Jamaal
10, Leyilaa Shemuktaar
12, Muzemmil Hussen
13, Saabir Fiqaadu
14, Abdoo Awwaluu
15, Awaaluu A/macca
16, Sulxaal Qaasimaa
17, Akmal Qaadii
18, Muhibbuu Naasir
19, Jafaar Shariif
20, Sefuu A/jabal
21, Darajjee Caalaa
Iddoo itti hidhamanii jiran Magaalaa Anbuyyee,LimmuuGannat,Atnaagoo dha.
Hidhaaf hacuuccaan jimmaan keessa jiru gabaasa guutuu qabannee dhihaanna.

Via: Gola Jimmaa