Mee lafee ilmaan Oromoo caccabee, Dhiiga Dhangaleefi lubbuu ..

Mee lafee ilmaan Oromoo caccabee, dhiiga dhangala’ee fi lubbuu biyya keessaa dhumaa jiru caalaa maaltu tokko nama godha?

Mee lafee ilmaan Oromoo caccabeefi lubbuu biyya keessaa dhumaa jiru caalaa maaltu tokko nama godha? Maaliif jaarmiyaaleen siyaasaa kunneen teessoo tokkorra taa’ani afaan tokkoon Oromoo tokko ta’etti dubbachuu dadhaban laata? Maaliif miidiyaan Oromoon qabdu loogii tokko malee hunda isaanii waltajjii miidiyaa tokkorratti fidee falmisiisuun gar tokkichatti akka dhufaniif dhiibbaa hintaasifne laata; maaf gartumaa qabachuun saba gooluun itti hammaataa jira laata? Warshaan Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo oomishu dhaabbachuu qaba!….Adaraa dhaloota biyya keessaa hidhaa Wayyaaneetti caccabaa jirani, dhaloota qubee barnoota isaanii dhiisanii jooraa/tuu ta’anii dachee Oromiyaarratti garbaafi galtuu Wayyaanee ta’anii, adaraa haadha Oromoo ilmaanshee qabdu awwaallattee teessee, adaraa abbaa Oromoo ilmaafi intala qabu qabsoo kanaaf aarsaa godhee kennee, adaraa gootota ba’anii gala dhabuun jooraafi joortuu ta’anii iddoo buuteen wallaalamee, adaraa qabsaa’ota Oromoo durii ka’anii falma hamaa taasisuun bosona Oromiyaafi biyyaa ollaa keessatti caccabani, adaraa lafee gootota Oromoo jaarrraa tokkoo olii, Afaan tokkoon saba keessanitti dubbadha!, biyya lafaa kanarra waggaa kumaaf hinjiraatamuuti saba nagaafi bilisummaa dheebote kana dafaa qaqqaba; Warri gama miidiyaan gartummaa uumtanis nudhiisa; dantaa dhiigaa kan faayidaatti warri jijjiirrattanis Waaqayyo isin haagaafatu; dhiignifi lafeen ilmaan Oromoo isin haawaraanu— dhiiga ilmaan Oromoon taphachuu kana dhaabaati madaa saba kanaa yoo dandeessan fayyisaa, ….! ..

Via Beekan G Erena